Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje: Da li je moguć kompromis?

U Skladu sa članom 184. , 185. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zastupnici Irfan Čengić i Salmir Kaplan podnijeli su sljedeće amandmane na Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

“AMANDMAN 1. 

U članu 2. stav (1) tacka 9) Prijedloga Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje nakon alineje 8 „duhan za šmrkanje ili duhan za oralnu potrošnju“ dodaje se nova alineja 9 koja glasi: „ – nesagorijevajući duhan,“. 

U članu 2. stav (1) tačka 19) riječ „izgaranja“ zamjenjuje se riječju „sagorijevanja“, a nakon riječi  „uključujući“ dodaje se „nesagorijevajuci duhan,“.

U članu 2. stav (1 ) dodaje se nova tacka 49) koja glasi:

„Nesagorijevajući duhan je bezdimni duhanski proizvod koji se upotrebljava putem udisanja aerosola od zagrijanog duhana, bez sagorijevanja.

OBRAZLOŽENJE:

Tekst nacrta Zakona datira iz sedmog mijeseca 2018. godine. U međuvremenu, od aprila 2019. godine na našem BIH tržištu su prisutni nesagorijevajući duhanski proizvodi. Nesagorijevajući duhan, jedna od varijanti bezdimnih duhanskih proizvoda, je i od ranije prisutan na tržištima doslovno svih okolnih zemalja (Hrvatske, Crne Gore, Srbije…). U tom smislu, smatramo da je neophodno da se tekst nacrta Zakona ažurira i osavremeni tako da reguliše vrste proizvoda koji su u međuvremenu postali etablirani na našem tržištu, jer u suprotnom jedan čitav set duhanskih proizvoda neće biti tretiran zakonom što može biti svojevrsni nedostatak zakona.

Ovom izmjenom se član 2. stav (1) tacka 9) ažurira tako što se nesagorijevajući duhan ubraja u proizvode koji su stavljeni na BH tržište prije stupanja na snagu ovog Zakona, u skladu sa činjenicama na našem tržištu. Takođe, definicija bezdimnih duhanskih proizvoda u članu 2. stav (1) tačka 19) se shodno ažurira uključivanjem nesagorijevajućeg duhana. Najzad, u članu 2. stav (1 ) tačka 49) dodaje se definicija nesagorijevajućeg duhana kao kategorije proizvoda. Ova definicija je u skladu sa postojećim definicijama i stilom nacrta Zakona (uporediti npr. sa definicijom 2.1.8: Duhan za šmrkanje je bezdimni duhanski proizvod koji se može upotrebljavati putem nosa). Definicija je takođe potpuno u skladu sa međunarodnim definisanjem ovih proizvoda (npr. novom Harmonizovanom carinskom nomenklaturom 2022 Svjetske carinske organizacije, pod kodom 24.04).

U članu 2. stav (1) tačka 19) dodatno predlažemo da se definicija bezdimnih duhanskih proizvoda terminološli uskladi sa izrazima korištenim drugdje u tekstu Prijedloga Zakona, imajući u vidu da se pušenje definiše kao radnja koja dovodi do sagorijevanja duhanskih proizvoda, a bezdimni duhanski proizvodi ne sagorijevaju, pa shodno tome je termin “sagorijevanja” podobniji od termina “izgaranja” i ne dovodi do zabune kad je u pitanju konzumiranje duhanskih proizvoda.

AMANDMAN 2. 

U članu 2. stav (1) tačka 45) alineja 3 riječ “ponuda” zamenjuje se riječju “distribucija”.

OBRAZLOŽENJE:

U članu 2. stav (1) tačka 45) alineja 3 predlaže se preciziranje radi postizanja punog efekta predmetne odredbe, a to je onemogućavanje besplatne distribucije cigareta u cilju dodatnog stimulansa njihove upotrebe. S druge strane, istraživanje i degustacija predstavljaju legitimne i korisne aktivnosti posebno u svrhu dobijanja vrlo relevantnih povratnih informacija u cilju razvoja i unapredjenja proizvoda imajući u vidu pozitivne i negativne efekte koje bilo koji proizvod može imati na potrošača.

AMANDMAN 3.

Član 5 Prijedloga Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. mijenja se tako da sada glasi:

„(1) Zabranjuje se pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prevozu.

(2) Zabranjuje se pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.“

OBRAZLOŽENJE:

Zabrana pušenja je, bez dileme, odredba koja će se najviše puta i sa najvećom pažnjom diskutovati u najširoj javnosti. Zbog toga je presudno da ova odredba bude jasna, direktna i razumljiva. Ovo tim prije imajući u vidu da Prijedlog Zakona na odličan način definiše samu aktivnost pušenja kao radnju koja dovodi do sagorijevanja duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, kojom se stvara dim koji se oslobađa direktno u vazduh i udiše ga osoba koja izvršava ove radnje. Znači, imamo definisano pušenje; čini se da se Član 5 – Zabrana pušenja može i mora izraziti na bolji i konkretniji način.

Nejasno je zašto zabrana pušenja ne kaže prosto: zabranjuje se pušenje, već pogrešno koristi potpuno neodgovarajuće izraze i konfuzno navodi izuzetke. Smatramo da je optimalno da se željeni normativni efekat postigne kratkom i jasnom, upečatljivom zabranom ’’Zabranjuje se pušenje…’’. Pri tome, nema bojazni da će ovakvim boljim, jasnijim i upečatljivijim formulisanjem doći do bilo kakve neželjene promjene u posljedicama odredbe, pošto je Prijedlog Zakona vrlo jasan u tome šta se sve podvodi pod pušenje (npr. i korišćenje elektronskih cigareta je pušenje shodno odredbi 2.1.15) kao što to mogu biti i biljni proizvodi za pušenje, a isto je jasno i iz EU propisa (npr. duhanski proizvodi za pušenje su svi duhanski proizvodi osim bezdimnih proizvoda - The Tobacco Products Directive 2014/40/EU, čl. 2 st. 1 t. 9).

Za mnoge u našem društvu, sve što je bitno i vrijedno, ili pogrešno i sporno u ovom Zakonu, staće u ovu odredbu. Zbog toga je od ključne važnosti da tekst ove odredbe bude maksimalno jasan. Konfuzan tekst, neusaglašen sa ostalim mjestima u Prijedlogu Zakona, predstavljaće plodno tle za različita tumačenja upravo tamo gdje je to najmanje potrebno. Zato je neophodno da se tekst Zakona optimizuje u skladu sa navedenim prijedlogom.

AMANDMAN 4.

Član 7. Prijedloga Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje mijenja se i sada glasi:

“Član 7.

(Izuzeci od zabrane pušenja)

   (1)  Pušenje je dozvoljeno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama sa duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone.

   (2)  Pušenje je dozvoljeno na aerodromu, i to u posebnom prostoru za pušenje.

   (3)  Pušenje vodenih lula u ugostiteljskim objektim namijenjenim i registrovanim a za pušenje vodenih lula koje su  definisane ovim zakonom, koji su u skladu sa zakonima i aktima jedinica lokalne samouprave registrovani za obavljanje navedene djelatosti kao osnovne djelatnosti u kojima se ne smije služiti hrana. Osobama mlađim od 18 godina je zabranjen konzumiranje vodene lule.

   (4)  Odluku o dozvoli pušenja u smislu st. (1) i (2) ovog člana donosi direktor ili drugo odgovorno lice ustanove, odnosno aerodroma. Prilikom donošenja odluke moraju se uzeti u obzir interesi i zdravstvene potrebe nepušača.

   (5)  U posebno određenim prostorijama ili ograđenim prostorima za pušenje u prostorima iz st. (1) i (2) ovog člana mora biti osigurana zaštita nepušača od izloženosti duhanskom dimu, putem osiguranja potpune fizičke odvojenosti prostora za pušenje i uz adekvatne ventilacione sisteme. Površina prostora i prostorije za pušenje u odnosu na veličinu objekta, određuje se pravilnikom ustanove, odnosno aerodroma. U ovim prostorijama zabranjeno je služiti hranu i piće.

   (6)  U prostorijama i prostorima za pušenje iz st. (1) i (2) ovog člana moraju biti postavljena jasno vidljiva upozorenja  koja se sastoje od grafičkog znaka dozvole pušenja i teksta koji glasi:  „Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje".

   (7)  Federalni ministar zdravstva (u daljem tekstu: ministar) donosi podzakonski akt kojim se propisuju uslovi za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja utvrđenih ovim članom.“

OBRAZLOŽENJE:

Ovim amandmanom se dozvoljava korištenje vodenih lula koje su ovim zakonom definisane, u specijaliziranim objektima koji su za to registrovani u skladu sa zakonima i pravilima jedinica lokalne samouprave.

U ovakav tip ugostiteljskih objekata ne odlaze pušači, te je ovakav tip objekata dozvoljen i u mnogim zemljama Europske unije u prepoznat kao specijalizirani ugostiteljski objekat.

Također ovim članom se propisuje da će federalni ministar zdravstva donijeti podzakonski akt kojim će se propisati posebna pravila za ove ugostiteljske objekte, također jedinice lokalne samouprave mogu propisati psoebna pravila za rad ovih ugostiteljskih objekata.

AMANDMAN 5.

U naslovu poglavlja VI  nakon riječi „bezdimni duhanski proizvodi“, riječi „za pušenje“ se brišu.

Naslov nakon ove izmjene naslov poglavlja VI Zakona glasi:

„Elektroničke cigarete, bezdimni duhanski proizvodi i biljni proizvodi za pušenje“.

OBRAZLOŽENJE:

Imajući u vidu da korišćenje bezdimnih duhanskih proizvoda ne podrazumijeva pušenje, kao i član 2. Prijedloga Zakona, tj. definiciju bezdimnih duhanskih proizvoda koja se ispravno ne referiše na “pušenje”, predlažemo da se izvrši ova izmjena radi izbjegavanja zabune, postizanja konzistentnosti, kao i usklađivanja sa terminologijom kojom se Prijedlog Zakona koristi.

 AMANDMAN 6.

U članu 21. , stav (1) tačka a) riječ „duhan, i riječi „i ostale proizvode“se brišu.

Član 21. stav (1) tačka a) nakon ove izmjene glasi:

a) izravno ili neizravno oglašavati, sponzorirati i na bilo koji drugi način promovirati, duhanske proizvode za pušenje, uključujući elektronske cigarete;

 U članu 21. , stav (1) tačka g) iza riječi „pušenje“ dodaje se riječ “osim”.

Član 21. stav (1) tačka g) nakon ove izmjene glasi:

g) besplatno distribuirati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje osim tijekom istraživanja tržišta i degustacije;

 

 

OBRAZLOŽENJE:

U članu 21. stav (1) tačka a) i g) predlaže se izmjena tačnije preciziranje, imajući u vidu da intencija zakonodavca nije da onemogući redovne i priznate aktivnosti svakog proizvodjača kao što su istraživanje i degustacija, već da upravo obrnuto zabrani aktivnosti koje predstavljaju izravno ili neizravno promoviranje. 

Na ovaj način, postojeći tekst onemogućava pravilno informisanje i upoznavanje potrošača i poslovnih partnera sa naučnim dostignućima i razvojem novih alternativnih proizvoda, koji su po svojim karakteristikama i načinu konzumiranja drugačiji u odnosu na tradicionalne duhanske proizvode. Navedena ograničenja u Prijedlogu Zakona nisu dio zakonodavstva EU niti Okvirne konvencije o nadzoru nad duhanom Svjetske zdravstvene organizacije.

AMANDMAN 7.

Ukoliko su usvoje amandmani 1., 2., 3., 5., 6. Prijedloga Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ovim amandmanom se  terminološki usklađivanje Prijedloga Zakona sa gore predloženim amandmanima i glase:

 

U članu 33. stav (1) tačka a) alineja 1 riječi „uporabu duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za“ se brišu.

Član 33. stav (1) tačka a) alineja 1 nakon predložene izmjene glasi:

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora iz članka 32. ovog zakona, u okviru svog djelokruga, svaki inspektor je ovlašten kako sledi:

a) kantonalni sanitarni inspektor:

- da zabrani  pušenje u zatvorenim javnim prostorima, sukladno odredbama ovog zakona;

U članu 33. stav (1) tačka c) alineja 1 riječi „uporabu duhanskih i ostalih proizvoda za“ se brišu.

Član 33. stav (1) tačka c) alineja 1 nakon predložene izmjene glasi:

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora iz članka 32. ovog zakona, u okviru svog djelokruga, svaki inspektor je ovlašten kako sledi:

c) federalni i kantonalni zdravstveni inspektor:

- da zabrani pušenje u zatvorenim javnim prostorima, sukladno odredbama ovog zakona;

U članu 33. stav (1) tačka d) alineja 13 iza riječi  „drugih proizvoda koji“ dodaju se riječi: „nisu duhanski, ali imaju naziv bilo koje vrste duhana ili znak raspoznavanja, amblem, ili sličan znak koji asocira na duhanski proizvod“, a riječi „nose naziv ili logo proizvodjača, odnosno naziv, logo ili drugu oznaku i oblik koji podseća na duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje;“ se brišu.

Član 33. tačka d) alineja 13 nakon predložene izmjene glasi:

Da zabrani proizvodnju i promet i naloži uništavanje drugih proizvoda koji nisu duhanski, ali imaju naziv bilo koje vrste duhana ili znak raspoznavanja, amblem, ili sličan znak koji asocira na duhanski proizvod;

 

U članu 35. stav (1) riječi  „uporaba duhanskih proizvoda“ zamjenjuju se riječju „pušenje“.

Član 35. stav (1) nakon predložene izmjene glasi:

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne zabrani pušenje sukladno članku 5. stavak (1) ovog zakona.

 

U članu 39. stav (1) tačka a) riječi  „uporabljava duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje“ zamjenjuju se riječju “puši“.

Član 39. stav (1) tačka a) nakon predložene izmjene glasi:

Novčanom kaznom od 100 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

a) Puši u zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prijevozu, suprotno članku 5. ovog zakona;

U članu 39. stav (1) tačka b) riječi  „nudi duhan“ zamjenjuju se riječju „distribuira“, a riječi „i ostale proizvode“ se brišu.

Član 39. stav (1) tačka a) nakon predložene izmjene glasi:

b) besplatno DISTRIBUIRA, duhanske proizvode za pušenje na javnom zatvorenom mjestu u svrhu oglašavanja i promidžbe;

U članu 39. stav (1) tačka c) riječi  „uporabljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje“ zamjenjuju se riječju „puši“.

Član 39. stav (1) tačka a) nakon predložene izmjene glasi:

c) PUŠI u privatnim sredstvima prijevoza u kojem se nalazi maloljetna osoba ili više njih.

OBRAZLOŽENJE:

U članu 33. stav (1) tačka a) i c) predlažu se navedena brisanja radi usklađivanja sa članom 5. Prijedloga Zakona.

U članu 33. stav (1) tačka d) alineja 7 predlažu se navedena brisanja i preciziranja radi usklađivanja sa članom 24. stav (2) Prijedloga Zakona.

U članu 33. stav (1) tačka d) alineja 13 predlažu se navedena brisanja i preciziranja radi usklađivanja sa članom 24. stav (4) Prijedloga Zakona.

Predlaže se navedena izmjena radi usklađivanja sa članom 5. Prijedloga Zakona.

 

Predlažu se navedena preciziranja radi usklađivanja sa članom 5. i članom 21. stav (1 ) Prijedloga Zakona."