Istaknute teme Sve teme

EU
87%
13%

Angažman bliskih srodnika - Privatna preduzeća

Do sukoba interesa nosioca javne funkcije dovodi i angažman njegovog bliskog srodnika kao člana skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, ili ako je bliski srodnik u svojstvu ovlaštenog lica ili ima finansijski interes, u bilo kojem privatnom preduzeću kojem je vlada dala bilo kakve podsticaje i olakšice i kreditna sredstva u iznosu većem od 10.000,00 KM godišnje.
EU
88%
12%

Angažman bliskih srodnika - Javna preduzeća i ustanove

Do sukoba interesa nosioca javne fukncije dovodi angažman njegovog bliskog srodnika u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu, ili svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću ili javnoj ustanovi.
EU
92%
8%

Imovinski kartoni

Nosilac javne funkcije dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju, podnijeti Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa Izvještaj o finansijskom stanju i imovini, za sebe i bliske srodnike prema stanju na dan izbora, odnosno imenovanja.
EU
88%
12%

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

Za Provođenje Zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa čiji će predsjednik i članovi biti birani od strane Parlamentarne skupštine BiH, putem javnog konkursa, a kandidirati neće moći biti osobe koje su članovi ili su bili u članstvu neke partije u posljednjih pet godina.


Projekat promovisanja propisa kojima se bosanskohercegovačko zakonodavstvo usklađuje sa EU zakonodavstvom na platformi javnarasprava.ba podržala je Ambasada Kraljevine Holandije u BiH