Izdvojeno

EU
100%

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima BiH

0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 28.08.2023.

Kviz

Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH

Šta se predlaže u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Riješi kvih, uporedi svoje stavove sa stavovima ostalih korisnika platforme. Sjedi i ti u Parlamentarnu klupu!

Istaknute teme Sve teme

EU
100%

Zaštita ličnih podataka

Trgovcu se zabranjuje da daje lične podatke potrošača bilo kojem licu bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača, pod prijetnjom novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.
EU
100%

Isticanje cijena proizvoda u maloprodaji

Prodajna cijena i cijena za jedinicu mjere moraju biti jasno, vidljivo, čitko i jednoobrazno napisane na proizvodu ili na prodajnom mjestu proizvoda i usluge.
EU
75%
25%

Deklaracija roka trajanja kozmetičkih proizvoda

Deklaracija kozmetičkih i hemijskih proizvoda obavezno mora sadržavati sljedeće: ako je proizvod upotrebljiv do 30 mjeseci, onda se navodi jasan rok upotrebe, a ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i mijenja svojstva nakon otvaranja, onda se navodi rok upotrebe od trenutka otvaranja proizvoda, te ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i ne mijenja svojstva ni nakon otvaranja, ne navodi se rok upotrebe.
EU
88%
12%

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

Za Provođenje Zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa čiji će predsjednik i članovi biti birani od strane Parlamentarne skupštine BiH, putem javnog konkursa, a kandidirati neće moći biti osobe koje su članovi ili su bili u članstvu neke partije u posljednjih pet godina.