Zakazana 20. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Zakazana sjednica održat će se 30. 03. 2021. godine u online formatu.

Za 20. redovnu sjednicu usvojen je sljedeći dnevni red:

1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije – hitni postupak,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH, predlagač Goran Akšamija – skraćeni postupak,

4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama – skraćeni postupak,

5. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2021. godinu,

6. Prijedlog Programa rada Vlade FBiH za 2021. godinu,

7. Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2020. godinu,

8. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BIH za 2021. godinu,

9. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2020. godine,

10. a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda   za   transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2020. godinu,

      b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH za 2021. godinu,

11. a) Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu,

b) Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i  Hercegovine za 2020. godinu,

13. Preporuka ombudsmena za ljudska prava BiH,

14. Godišnji plan zaduživanja za 2021. godinu,

15. Strategija upravljanja dugom 2021.-2023. godina,

16. Izbori i imenovanja.

Više o ovom dnevnom redu pročitajte ovdje!

Izvor: Parlament Federacije BIH - Predstavnički dom 

(javnarasprava.ba)