Izdvojeno


Istaknute teme Sve teme

EU
79%
21%

Trezorsko poslovanje

Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevat će se na jedan budžetski račun s kojeg će biti isplaćivane penzije.
68%
32%

Prekršajni postupak zbog neotvaranja stečaja

Finansijsko informatička agencija (FIA) može pokrenuti prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.
EU
67%
33%

Povećanje penzija

Zakon propisuje da će svim penzionerima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za 10%, a onima koji su prava ostvarili od 31. jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za 5%.
57%
43%

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Ukoliko je objekat izgrađen na građevinskom zemljištu koje je upisano kao društveno odnosno državno vlasništvo, bez potrebnih odobrenja, a na zemljištu nema izvedenih prava upisanih na treća lica, te je u skladu sa posebnim propisima moguće legalizovati takav objekat, općinsko ili gradsko vijeće može u korist bespravnog graditelja ili njegovog pravnog sljednika utvrditi pravo vlasništva, uz obavezu plaćanja zemljišta prema tržišnoj vrijednosti.
100%

Jednokratna renta

Investitor je dužan prije izdavanja odobrenja za građenje platiti naknadu – jednokratnu rentu. Kao osnovica za izračunavanje visine jednokratne rente služi prosječna konačna građevinska cijena iz prethodne godine po metru kvadratnom neto korisne stambene površine na području jedinice lokalne samouprave. Visina jednokratne rente se određuje po osnovu fiksnog procenta od prosječne konačne građevinske cijene. Procenti: Prva zona: 6%; Druga zona: 5%; Treća zona: 4%; Četvrta zona: 3%; Peta zona: 2%; Šesta zona: 1%.
100%

Građenje građevine i drugi zahvati na prostorima nacionalnog spomenika

Kao jedan od razloga izmjena i dopuna zakona navodi se i to da su jedinice lokalne samouprave marginalizirane u sistemu zaštite nacionalnih spomenika. Marginalizacija se realizira prenosom nadležnosti na Federalno ministarstvo prostornog uređenja za rješavanje svih zahtjeva stranka za građenjem građevina i drugih zahvata u prostorima koji su odlukom Komisije označeni kao prostori nacionalnog spomenika. Postojeće zakonsko rješenje ne korespondira sa principima Evropske povelje za zaštitu lokalne samouprave i članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH, niti sa zakonskim rješenjima u drugim zemljama. Jedinice lokalne samouprave, pored gubitaka prihoda koje ostvaruju po osnovu izdavanja odobrenja za građenje, trpe i značajne gubitke prihoda koje ostvaruju po osnovu zakupa javnih površina (postavljanje prodajnih stolova za vrijeme praznika, održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija, postavljanja reklama i sl). Pored navedenog, dodatni problem se ogleda u tome da FMPU ne raspolaže adekvatnim ljudskim i materijalnim resursima, te ne rješava navedene zahtjeve u zakonom propisanim rokovima.
50%
50%

Obaveza prenosa vlasništva

Vlasnik građevinskog zemljišta dužan je prije dobivanja urbanističke saglasnosti ili drugog akta istog karaktera prenijeti u vlasništvo jedinici lokalne samouprave ili javnopravnom tijelu dio tog zemljišta koje je regulacionim planom ili drugim detaljnim planom uređenja prostora određeno za izgradnju komunalne i saobraćajne infrastrukture koja služi njegovoj građevinskoj parceli ili građevini koja će se na toj parceli graditi. Vlasniku građevinskog zemljišta u ovom slučaju pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena tržišna vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njenog osnivanja.
72%
28%

Povećanje dodatka na plaću inspektorima

Vrši se povećanje dodatka na plaću inspekcijskim tijelima Porezne uprave FBiH sa 20% na 30% od osnovne plaće.

Izdvojeni zakoni Svi zakoni


Najaktivniji parlamentarci
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 61
Broj odgovora: 61
Elvir Karajbić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 21
Adisa Kokić-Hinović
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 16
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 15
Najneaktivniji parlamentarci
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 0
Jelka Milićević
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 68 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju FBiH
Glasovi za: 49 (83%), Glasovi protiv: 10 (17%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (91%), Glasovi protiv: 2 (9%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri