Jasmin Duvnjak

0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Izborna jedinica
Pozicija

Pitanje: Pozz , kada će biti smijenjen direktor agencije za oduzetu imovinu , te biti naložena revizija agencije ? Izvještaj je odavno oboren , a da ste pročitali sve izvještaje do sad svi bi bili oboreni te i uočili krađu Federacije ! Lp

Pitanje postavljeno: 08.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Poštovani gospodine Duvnjak , Obraćam vam se vezano za Javnu Raspravu koja je u toku o Nacrtu Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH, a koji će se usvajati Parlamentu F BiH , pa ću vam sada konkretno iznijeti moj problem.Naime, trenutno sam korisnik prava na dječiji dodatak u Kantonu Sarajevo, tj.moje dvoje djece,jedno od 5 godina i drugo od 5 mjeseci primaju dječiji dodatak na osnovu „ Zakona o Socijalnoj Zaštiti, Zaštiti civilnih Žrtava Rata i Zaštiti Porodice sa Djecom Kantona Sarajevo“, i riječ je o uvećanom dječijem dodatku bez obzira na imovinski cenzus , koji je propisan članom 136, stav 1, alineja 1 gore navedenom zakona, gdje propisano da uvećani dječiji dodatak može ostvariti porodica gdje dijete ili jedan od roditelja invalid od 90-100 % .Pravni osnov na kojem ostvarujemo pravo zasniva se na tome da sam ja kao roditelj djece 100 % invalid , i kao takav navedenim zakonom u članu 136 , stav 1, alineja 1, priznato mi je to pravo, tj.mojoj djeci na osnovu moje invalidnosti od 100 %.Napominjem da navedeno pravo ne bih mogao ostvariti po prihodima , koja prelaze ograničenja predvidjena zakonom po članu domaćinstva, već jedini pravni osnov je moja invalidnost kao roditelja od 100 %, gdje u tom slučaju zakon predvidio da djeca ostvaruju uvećani dječiji dodatak bez obzira na imovinski cenzus porodice, a dozvoljeno je ovoj kategoriji i posjedovati motorno vozilo koje ne mora biti ortopedsko pomagalo, što je uistinu zakonska odredba koja iziskuje sve moguće pohvale za vladu KS i parlamentarce koji su to predložili i usvojili, što predstavlja visok stepen moralne savjesti istih, a naročito što je omogućeno ostvarivanje prava djece sa invaliditetom, posebno sa visokim stepenom invalidnosti, kao i roditelja sa invaliditetom , a posebno je pošteno to što nije uslovljeno imovinskim cenzusom, a također nije zabranjeno posjedovanje motornog vozila. Problem koji vam želim predočiti jeste taj da sada novim Nacrtom Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH , koji predviđa da pravo dječijeg dodataka sa Kantonalnog nivoa preuzima Federalni nivo, moje gore navedeno pravo apsolutno se ukida , gdje nigdje u nacrtu nije predviđena kategorija dječijeg dodatka bez obzira na imovinski cenzus porodice a gdje jedan od roditelja djeteta invalid 90-100% .Naime, navedeni Nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH, pravo dječijeg dodatka tretira u članovima od 12 do 16, gdje apsolutno nigdje se ne spominje kategorija dječijeg dodatka bez obzira na imovinski cenzus porodice a gdje jedan od roditelja djeteta invalid 90-100% , već samo postoji u članu 14, stav 2, tačka B, uvećani dodatak za porodice gdje samo dijete invalid također uslovljen imovinskim cenzusom, a pravo na djeciji dodatak bez obzira na imoviski cenzus i gdje roditelj djeteta invalid je kategorija koja je ovim nacrtom skroz isključena , a uistinu sam mišljenja da ostvarivanje prava invalida, posebno sa visokim stepenom invalidnosti, kao i prava djece invalida , ne bih se trebalo uslovljavati imovinskim cenzusom.Smatram da navedeno pravo uvećanog dječijeg dodatka djece kod kojih je jedan od roditelja 100% invalid, bez obzira na imovinski cenzus , koje je propisano kantonalnim „ Zakonom o Socijalnoj Zaštiti, Zaštiti civilnih Žrtava Rata i Zaštiti Porodice sa Djecom Kantona Sarajevo“, treba da bude priznato i Federalnim Zakonom o podršci porodicama sa djecom u FBiH, koji je trenutno u proceduri, iz razloga što je neprihvatljivo da viši nivo vlasti, koji ima i puno veći budžet i puno veće mogućnosti od kantonalnog , ukida i umanjuje nivo i obim prava građana , koje kantoni priznaju sa puno manjim budzetima i sredstvima.Mišljena sam da prava invalidnih osoba treba poboljšavati i uvećavati, a da nije humano, i da nije u skladu sa ljudskim pravima i mnogim konvencijama umanjivati prava lica i porodica u kojima se nalaze lica sa invaliditetom, posebno visokim stepenom invaliditeta od 100 %, a kakav je konkretno slučaj sa mojom prodicom, gdje se meni kao roditelju koji kao bolesna i invalidna osoba koji mnoge stvari ne može pružiti svojoj djeci, a koje zdravi roditelji svakako mogu, još želi novim Nacrtom Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH, ukinuti i pravo i mogućnost da bar nešto možemo omogućiti i pružiti našoj djeci, kad već mnoge stvari ne možemo.Također napominjem da sam apsolutno saglasan sa namjerom Vlade FBiH da sa novim Zakonom o Zaštiti Porodice sa Djecom omogući pravo na dječiji dodatak djeci na cijeloj teritoriji Federacije BiH tj. Djeci iz svih kantona, i da zaustavi diskriminaciju djece koja u nekim Kantonima nikako ne ostvaruju pravo na dječiji dodatak, ali mislim da nije humano i ljudski te da je protiv svih moralnih principa sada novim zakonom pravo dječijeg dodatka omogućiti djeci iz svih kantona, ali na način da se to isto pravo ukine određenim kategorijama djece koje to pravo trenutno koriste, posebno ukinuti pravo djeci sa visokim stepenom invaliditeta, ili gdje jedan od roditelja djece sa visokim stepenom invaliditeta, i još uvesti tim kategorijama imovinski cenzus, što onda predstavlja novi vid diskriminacije, a koja se novim zakonom želi ukinuti čime se gubi smisao i svrha novog zakona. Na kraju da vam se predstavim, ja sam Kemal, i unaprijed zahvaljujem na vašem trudu i mogućnosti da vam se obratim, a nemam nimalo sumnje da ćete vi kao odgovorni predstavnik građana učiniti sve u Parlamentu F BiH da se navedena prava omoguće i na federalnom nivou , i da će prava invalida biti bar zadražana na istom nivou ako ne i unaprijeđena. SRDAČAN POZDRAV...

Pitanje postavljeno: 27.05.2020  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Poštovani, pitanje se odnosi na član 6 stav (1) tačka (a) i (c) Nacrta Zakona. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu sportista treba da ispunjava između ostalog i (a) da ima navršenih 40 godina starosti, (c) da je kategorisan kao zaslužni sportista BiH, a što je direktno vezano za član 2 stav (1) tačka (b) ovog Nacrta Zakona. Članom 3. stav (1) tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH sportisti su kategorisani prema određenim kategorijama, odnosno vrstom osvojene medalje na takmičenjima. Također, članom 6 istog Pravilnika kategorisani sportisti ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su dobili rješenje o kategorizaciji i to:a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, odnosno da bi dobili traženu potvrdu o kategorizaciji sportista treba da ima navršenih 65 godina starosti, što je u direktnoj koliziji sa članom 6 stav (1) tačka (a) Nacrta Zakona u kojem se kaže da vrhunski sportista ima pravo na doživotnu sportsku naknadu ukoliko ima navršenih 40 godina starosti. Molim da to razmotrite, te da se na vrijeme otklone nepravilnosti. Hvala.

Pitanje postavljeno: 30.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li se slažete da je potrebno izjednačiti koeficijente za osvojenu medalju na Paraolimpijskim igrama sa osvojenom medaljom na Olimpijskim igrama i na taj način otkloniti diskriminaciju osoba sa invaliditetom? Ovo je definitivno Zakon kojeg bi trebalo donijeti. S tim da je u Nacrtu zakona napravljena jedna greška. U samom “Nacrtu zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH”, tačnije u članu 10. stav 3. zakona vrši diskriminacija osoba s invaliditetom i krši se njihovo pravo na jednakost koje im garantuje „Povelja Evropske unije o temeljnim pravima“ u članu 21. stav 1., gdje se navodi sljedeće „Zabranjuje se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija.“Dakle u članu 10. nacrta Zakona u kojem se definišu Koeficijenti za obračun doživotne mjesečne naknade, a u stavu 3. ovog Člana jasno je napravljena razlika u koeficijentu za Olimpijske igre i Paraolimpijske igre. Koeficijenti su utvrđeni bazirajući se na staroj kategorizaciji sportista koja je također svojim odredbama diskriminisala osobe sa invaliditetom, međutim nekoliko dana nakon dostavljanja nacrta Zakona Vladi FBiH, Vlada je na sjednici održanoj 03.02.2022. godine izmijenila „Uredbu o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrade sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima“, a koja u sebi sadrži novu kategorizaciju sportista u kojoj su na inicijativu Paraolimpijskog komiteta BiH izjednačene nagrade za ostvarene sportske rezultate na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama. Na ovaj način je otklonjena diskriminacija osoba sa invaliditetom u navedenoj Uredbi.Nadamo se da će u konačnici Nacrt Zakona i sam Zakon biti izjednačen sa novom Uredbom i na taj način ispravljena diskriminacija koja se sigurni smo nije namjerno napravila u nacrtu Zakona.Sve pohvale predlagačima što se konačno pokrenulo ovo pitanje, koje je već godinama unazad uređeno u susjednim nam državama.

Pitanje postavljeno: 26.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima