Alma Kratina

Ovaj parlamentarac je ponovo izabran. Klikni da vidiš stari profil
75%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 3
Stranka
DF
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Kratina Alma rođena je 29. decembra 1966. godine. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno angažovana kao stručna saradnica u Veterinarskoj stanici „ZEVET“. Osnivačica je i predsjednica Udruženja građanja „Žene Dalija“ Zenica, osnovanog da pomogne ženama slabijeg materijalnog statusa.

Izborna jedinica
405
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
2536

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovana

nesporno je da ću uvijek podržati sve inicijative koje u suštini vode ka poboljšavanju uslova života naših građana a kad se radi o ukidanju diskriminacije prema kategorijama koje trebaju dodatnu brigu države taj stav je još jasniji.

Neophodno je da država obezbjedi pomoć koja će u ovom slučaju roditeljima i djeci dati podršku za mnogo kvalitetniji život.Postoje u tekstu Nacrta Zakona određene odredbe koje je potrebno na neki način izmjeniti da se ne bi otvarala nova područja diskriminacije ali jedno je jasno;

Neophodna reforma sistema zdravstvene i socijalne zaštite kroz koju je neohodno usvojiti i dio nove Zakonske legislative  kako bi građani otvarili svoja prava je upravo razlog zbog kojeg je potrebno što prije definisati  rješenje otvorenih pitanja kao što su sva pitanja koja se otvaraju i na koje se pokušava dati  odgovor u okviru  ovog Nacrta Zakona.

Tražit ćemo zajedno najbolje rješenje za ovu problematiku za koju sam sigurna da je rješiva čak i u ovako složenim okolnostima.

S poštovanjem!m

Alma Kratina


Datum odgovora: 25.02.2019

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li smatrate da freelancerima treba otpisati dugovanja nastala po osnovu Zakona o porezu na dohodak u periodu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2018. godine?

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Smatram da treba freelancerima  otpisati dugovanja  nastala u periodu od 2015 do 2018. po osnovu Zakona o porezu na dohodak u svjetlu svega dobroga i podsticajnog što otvara neke nove prostore razvoja pojedinaca ali i društva u cjelini no potrebno je u nekim segmentima popraviti kroz predviđeni postupak finalnog usvajanja Zakona tekst Prijedloga Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata upućen u Parlamentarnu proceduru.

S poštovanjem!

Alma Kratina


Datum odgovora: 25.02.2019

Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje postavljeno: 08.01.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Smatram  opravdanim   povećanje plaća  i naknada u administraciji ali samo radnicima kojim plaća nije povećana već deset godina i kojima je ta osnovica smanjena nekad davno ,diskutabilno koliko opravdano, i s tog aspekta ovo predviđeno povećanje plaća radnicima smatram vraćanjem prava.

S druge strane ne podržavam povećanje plaća i naknada izabranim zvaničnicima i funkcionerima. Dakle generalno da povećanje plaće policajcu ali ne Ministru policije da vizueliziram stav.

Klub zastupnika Demokratske fronte je prije dvije godine  uputio u Parlamentarnu proceduru  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije  BiH kroz koji je jasno definisan stav o tome na koji način je potrebno izvršiti korekcije plaća i naknada u organima vlasti u F BiH.U nastavku rada Kluba zastupniKA DF-GS u Zastupničkom domu Parlamenta F BIH nastavit ćemo aktivnosti u pravcu zastupanja ranije definisanih stavova kad su u pitanju plaće i naknade izabranim zvaničnicima.


Datum odgovora: 14.01.2019

Sva pitanja po zakonima