Šemsudin Dedić

0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Rođen 05.10.1973. godine u Bihaću. Osnovnu i srednju školu završio u Bihaću. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao 2000. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Postdiplomski studij iz oblasti poslovne ekonomije, smjer finansijski menadžment, završio 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Trenutno radi na istraživanju i izradi doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću na temu „Utjecaj budžetske politike na makroekonomsku stabilnost zemalja u razvoju“. Pripravnički staž je obavio u Carinarnici Bihać. Od 2001. do 2004. godine zaposlen je u Carinskoj upravi Federacije BiH na poslovima stručnog saradnika za istrage. Od 2004. do 2005. godine bio je stručni savjetnik Odjeljenja za internu reviziju Uprave za indirektno oporezivanje BiH-Središnji ured u Banjoj Luci. Od 2005. do 2007. godine obavljao je dužnost ministra finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona, a od 2007. do 2011. godine premijera Unsko-sanskog kantona. Od 2011. do 2014. godine bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Aktuelni federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Oženjen, otac dvoje djece.
Izborna jedinica
511
Pozicija
Broj osvojenih glasova
16698
Stranica 0 od 0