Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH
88%
12%
Za: 7 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

22.12.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće Ministara BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen
Zakon bitan za EU integracije

Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH usvojen je na 9. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 21.12.2023. godine. 

Prijedlog na organizovaniji i detaljniji način reguliše oblast sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te usklađuje ovu oblast sa relevantnim direktivama i Uredbama EU.  

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Detaljnije regulisanje oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

  Novim zakonom se kroz preciznije definisanje pojmova, uspostavu nadležnosti i specificiranje zadataka nadležnih osoba i institucija, uspostavu ograničenja kod poslovanja s klijentima, upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, vođenje evidencija i nadzora te uvođenje kaznenih odredbi i do 200.000 KM detaljnije reguliše oblast sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Fotografija: nezavisne.rs

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Usklađivanje s pravom EU

  Ovim prijedlogom vrši se usklađivanje zakona sa Uredbom (EU) 2018/1672 Evropskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005, Direktivom (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648;2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ te Direktivom (EU) 2018/843 Evropskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Aida Baručija
BHI - FK
Zastupnica u PD PSBiH
Darko Babalj
SDS
Zastupnik u PD PSBiH
Šerif Špago
SDA
Zastupnik u PD PSBiH
Jasmin Imamović
SDP
Zastupnik u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu