Melika Mahmutbegović

0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Melika Mahmutbegović rođena je 20.04.1959. godine u Bugojnu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, diplomirala je 1983. godine i stekla zvanje doktora medicine. Po završetku studija počinje sa radom u JU Dom zdravlja Bugojno kao ljekar opće prakse. Specijalizirala je opću hirurgiju 1992. godine na Klinici Sestre Milosrdnice u Zagrebu i stekla zvanje- specijalista opće hirurigije. Nakon specijalizacije vraća se u rodni grad gdje nastavlja sa radom kao hirurg u Medicinskom centru Bugojno.Iste godine pridružila se Armiji RBiH i radila kao hirurg u Ratnoj bolnici. 1995.godine izabrana je za direktora Medicinskog centra Bugojno. U oblasti rukovođenja educirala se za poslove menadžera u okviru Državne bolnice u Sarajevu, te 1999. godine završava Menadžment u zdravstvu. U organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, završava i obuku „Stručno usavršavanje menadžera domova zdravlja i bolnica“. Na Ekonomskom fakultetu Univerzitetskog centra Sarajevo 2010. i 2012. godine završava I i II stepen Zdravstvenog menadžmenta – ekonomija u zdravstvu. 
Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Sarajevo 2010. godine odbranila magistarski rad pod naslovom „Značaj FNA u zlatnom standardu dijagnostike i terapije karcinoma dojke“ i stekla naučno znanstveni stepen magistar medicinskih nauka.

Na općim izborima 1998. godine izabrana za zastupnicu u Skupštini Srednjobosanskog kantona. Na Općim izborima 2002. godine izabrana za zastupnicu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Na općima izobrima 2010. godine ponovo izabrana za zastupnicu Zastupničkog doma Federalnog Parlamenta, Na mjesto predsjednice OO SDA Bugojno izabrana 2014. godine.

mr. sc. dr Melika Mahmutbegović dobitnica je Plakete za humanost, Udruženja hirurga BiH i Plakete Općine Bugojno.

Izborna jedinica
408
Pozicija
Parlamentarka
Broj osvojenih glasova
14057
Link na Facebook profil
Facebook stranica
Vanjski linkovi

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Poštovani,Dali smatrate da je prijedlog Zakona o porezu na dohodak realan odnosno destimulirajuci za natalitet.Ovaj Zakon je u istu ravan stavio osobe ledike, bračne parove bez djece i BRAČNE PAROVE SA DVOJE, TROJE I VIŠE DJECE, što je totalni apsurd.Nigdje u svijetu ne postoji takav zakon. S toga Vas molim u ime radnika sa višečlanim porodicama da uložite amndman da se u poresku olakšicu uvrste djeca poreskih obveznika.Ponavljam ovaj Zakon je totalno diskriminirajući i stvorice kontraefekat kad je u pitanju natalitet.Unaprijed hvala.

Pitanje postavljeno: 03.10.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li smatrate da treba uspostaviti registar silovatelja?

Pitanje postavljeno: 22.05.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima