Meliha Bijedić

Ovo je profil iz mandata (2018)

6%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 1
Stranka
Nezavisni zastupnik/ca
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Meliha Bijedić  (rođ. Huseinagić) rođena je 23. jula    1976. godine u Tuzli u Bosni i Hercegovini. U Tuzli je završila osnovnu, a nakon toga i srednju Medicinsku školu. Marta 2001. godine diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a na istom fakultetu u februaru 2002. godine zasnovala i radni odnos. Od maja 2005. godine do septembra 2007. godine bila uposlena na Rektoratu Univerziteta u Tuzli kao stručni saradnik u uredu za nastavu i studentska pitanja. Od 2007. do 2012. godine obavlja dužnosti u zvanju višeg asistenta na odsjeku Poremećaji u ponašanju Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta. Postdiplomski studij iz oblasti društvenih nauka, područje Poremećaji u ponašanju završila je na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 2007. godine i odbranila magistarski rad na temu „Neki aspekti povezanosti poremećaja u ponašanju učenika i kvalitete razrednog ozračja u srednjim školama“. Nakon toga upisuje doktorski studij na istom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te 2012. godine brani doktorsku disertaciju pod nazivom „Socijalnopedagoški sadržaji i aspekti odgojne mjere pojačanog nadzora nadležnog organa socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini”.  Od oktobra 2012. godine izabrana u zvanje docent na Univerzitetu u Tuzli i predaje stručne predmete kao što su Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju i Prevencija poremećaja u ponašanju. Učestvovala je na više naučnih i stručnih usavršavanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije kao i socijalne pedagogije, objavila više naučnih radova te aktivno učestvovala na domaćim i međunarodnih simpozijima. Imenovana na poziciju Prodekan za naučno‐istraživački rad na Edukacijsko‐ rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Pored akademske karijere, od 26. marta 2014. godine (u trajanju jedne godine) imenovana je na funkciju Ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog Kantona. Udata je i majka dvoje djece.

Izborna jedinica
403
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
3029

Pitanje: Poštovana prije svega podržavam izradu ovako važnog Zakona kojim bi se napokon uredilo djelovanje logopeda i ostalih struka spomenutih u Nacrtu.Pitanje mozete li mi nabrojati kojim institucijama u Federaciji BiH je ovaj Nacrt Zakona proslijeđen? Lijep pozdrav Ivana Dodig,prof.logoped

Pitanje postavljeno: 24.02.2020  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovana Ivana,

Nacrt Zakona o djelatnostima... je dostavljen na uvid svim kantonalnim/županijskim ministarstvima (obrazovanja, zdravstva, socijalne politike), univerzitetima/sveučilištima koji obrazuju ove kadrove, udrugama (što se tiče logopedije dobili su na uvid Logopedi Hercegovačko-neretvanske, Zapadno-hercegovačke i Herceg-bosanske županije). Ukoliko ste zainteresirani javna rasprava o Zakonu će se održati u četvrtak 12.03.2020. godine u zgradi Parlamenta FBiH (Ovalna sala) u 11:00 sati, gdje možete iznijeti sugestije i prijedloge. Svakako sugestije možete slati i na moj mail [email protected]

Za dodatna pitanja stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Meliha Bijedić


Datum odgovora: 09.03.2020

Pitanje: Pozz , kada će biti smijenjen direktor agencije za oduzetu imovinu , te biti naložena revizija agencije ? Izvještaj je odavno oboren , a da ste pročitali sve izvještaje do sad svi bi bili oboreni te i uočili krađu Federacije ! Lp

Pitanje postavljeno: 08.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Predlažem da se, pored već navedenoga, u Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine uvrste i odredbe kojima bi se pripadnicima računovodstvene profesije omogućio bolji materijalni položaj, s obzirom da su, kao specifična profesija, zakonskim ograničenjima (za razliku od mnogih drugih profesija), opterećeni troškovima kontinuirane obavezne edukacije, troškovima obaveznog članstva u Savezu računovođa, revizora i računovodstvenih radnika FBiH, a sve s krajnjim ciljem obnove važenja licence bez koje, to je već svima poznato, certificirani računovođa ne može verificirati godišnji obračun pravnih lica.Drugim riječima, to znači da bi se, sukladno zakonskim rješenjima koja (primjera radi) tretiraju advokatsku profesiju, vrijednost poslova koje obavi certificirani licencirani računovođa morala "bodovati" prema određenoj bodovnoj ljestvici i u rasponima koji bi uvažavali određene razlike u veličini firme - korisnika računovodstvenih usluga, kao i obima posla koji računovođa obavi za određenu firmu. Vrijednost pojedinačnog boda se može dogovoriti, usaglasiti, ili naložiti podzakonskim aktom, što nije nepoznato i/ili neobično u našoj praksi.Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji, Federacija je dala podršku podizanju nivoa ove važne profesije, to jest omogućeno je da se Zakonom o računovodstvu uredi ko, kako i pod kojim uslovima može da vodi poslovne knjige, kako da se podigne i učvrsti povjerenje u rad računovodstvene struke, ali i da se uvede red i konačno prekine praksa da vrijednost računovodstvenih usluga „obaraju“ upravo neprofesionalne i nestručne računovođe.Stoga, a u svrhu pojašnjenja gornjih navoda, u smislu reguliranja vlastitog materijalnog statusa, od iznimno velikog broja razloga za organizirano djelovanje pripadnika računovodstvene struke, istaknimo taksativno samo one najvažnije:- konačno se mora nekim normativnim aktom koji će imati pravnu snagu i potporu (to jest odlukom, pravilnikom, naredbom i/ili slično) utvrditi svrha, kriteriji i mjerila za vrednovanje rada računovođa koji pružaju računovodstvene usluge i vode poslovne knjige za registritane poreske obveznike;- mora se precizno konkretizirati da svrha vrednovanja poslova koje izvršavaju profesionalne računovođe je, prije svega, favoriziranje i unapređenje stručnosti, osposobljenosti i odgovornosti pripadnika računovodstvene profesije, a sve s ciljem ostvarivanja najboljih mogućih rezultata rada u smislu pružanja računovodstvenih usluga, finansijskog izvještavanja, kao i održavanja i jačanja povjerenja javnosti, kooperativnosti s pripadnicima organa i službi nadzora i kontrole javnih prihoda, vlasnika kapitala i ostalih relevantnih institucija;- obavezno treba utvrditi (ili bolje reći ozakoniti) vrednovanje rada računovođa koji kao eksterni partneri pravnim licima, udruženjima i obrtnicima pružaju računovodstvene usluge i pritom obavljaju i druge administrativne poslove povezane sa računovodstvenim uslugama, i to u smislu zvaničnog cjenovnika s razgraničenjem po vrsti posla, sa polaznim (ili okvirnim) cijenama iskazanim u konvertibilnim markama;- profesionalnim računovođama može se (a u nekim slučajevima i mora) ostaviti mogućnost da prilikom ugovaranja vođenja poslovnih knjiga za pravna lica, udruženja i obrtnike mogu imati određenu slobodu i fleksibilnost, to jeste da (uz poštivanje principa lojalne konkurencije) mogu u manjoj i tolerantnoj mjeri odstupati od utvrđene cijene, naravno sve u zavisnosti od obima posla koji će biti obavljen kao određena računovodstvena usluga;- utvrđivanje zvaničnog cjenovnika računovodstvenih usluga moralo bi se temeljiti na obavezi svakog profesionalnog računovođe da prilikom pružanja računovodstvenih usluga mora poštovati etički kodeks, te da mora u punoj mjeri primjenjivati cjelokupne profesionalne, zakonske i ostale regulatorne procedure iz domena svoje profesije;Treba posebno naglasiti da bi utvrđivanjem realnih cijena računovodstvenih usluga, i to cijena primjerenih vrsti i značaju ovih poslova, zasigurno bili postignuti i ciljevi, kao što su:• svojevrstan doprinos poboljšanju statusa računovodstvene profesije,• još bolja i kvalitetnija saradnja sa općinskim, kantonalnim, entitetskim i državnim organima,• inicijalizacija predlaganja, razmatranja i donošenja novih propisa, kao i izmjene postojećih propisa u oblasti računovodstva i poreskog sistema,• značajan doprinos još kvalitetnijem pružanju računovodstvenih usluga, s prevashodnim ciljem zaštite kapitala poreskih obveznika,• stvaranje uslova za razvoj šire i temeljitije neposredne komunikacije računovođa sa organima nadzora i kontrole obračuna i uplate javnih prihoda, sudskim instancama, nadležnim ministarstvima, vanbudžetskim fondovima.• promocija etičkog kodeksa, s posebnim akcentom na profesionalna i moralna načela u radu računovodstvenih profesionalaca,Jasmin Omeragić,ecc i cert.lic.računovođa, autor preko 60 objavljenih stručnih članaka iz oblasti računovodstva

Pitanje postavljeno: 26.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Poštovani, pitanje se odnosi na član 6 stav (1) tačka (a) i (c) Nacrta Zakona. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu sportista treba da ispunjava između ostalog i (a) da ima navršenih 40 godina starosti, (c) da je kategorisan kao zaslužni sportista BiH, a što je direktno vezano za član 2 stav (1) tačka (b) ovog Nacrta Zakona. Članom 3. stav (1) tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH sportisti su kategorisani prema određenim kategorijama, odnosno vrstom osvojene medalje na takmičenjima. Također, članom 6 istog Pravilnika kategorisani sportisti ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su dobili rješenje o kategorizaciji i to:a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, odnosno da bi dobili traženu potvrdu o kategorizaciji sportista treba da ima navršenih 65 godina starosti, što je u direktnoj koliziji sa članom 6 stav (1) tačka (a) Nacrta Zakona u kojem se kaže da vrhunski sportista ima pravo na doživotnu sportsku naknadu ukoliko ima navršenih 40 godina starosti. Molim da to razmotrite, te da se na vrijeme otklone nepravilnosti. Hvala.

Pitanje postavljeno: 30.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima