Mijo Krešić

0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Rođen je 1.10.1966. godine

Završio je Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta (Zagreb, RH), smjer financije i bankarstvo te je 2014. godine stekao zvanje MBA. Diplomu Vojne akademije, smjer kopnena vojska na Vojnoj akademiji u Beogradu (RS) stekao je 1989. godine. Do 1997. godine bio je pripadnik Oružanih snaga BiH za koje vrijeme je rukovodio i zapovijedao postrojbama u okviru 2. korpusa.

Bio je direktor Inter – Impexa d.o.o. iz Tuzle do 2007. godine. Godinu dana je bio vršitelj dužnosti direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, sudjelujući u utemeljenju i upravljanju Agencijom. Zamjenik ministra sigurnosti BiH je bio od 2007. godine do 2012. godine kada je, među ostalim, vodio pregovore o prekograničnoj suradnji sa susjednim zemljama te sudjelovao i koordinirao uspostavu sustava za zakonito presretanje u telekomunikacijama u BiH.

Do 2014. godine je bio zastupnik u Skupštini Tuzlanske županije naročito posvećen radu na izradi zakona i praćenju utroška sredstava izvršne vlasti, javnih fondova i javnih poduzeća čiji je osnivač i vlasnik Tuzlanska županija. Zamjenik ministra sigurnosti BiH je ponovno postao s početkom travnja 2015. godine.

Predsjednik je Županijskog odbora HDZ BiH Soli. Bio je voditelj policijske reprezentacije BiH u nogometu na dva svjetska prvenstva u organizaciji International Police Association.

Oženjen je, otac dvoje djece. Poznaje engleski i ruski jezik. Hobi su mu skijanje, nogomet i tenis.

Izborna jedinica
403
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
1935

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Stranica 1 od 1