Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije koronavirusa tzv. "Korona zakon"
19%
81%
Za: 32 Protiv: 140

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

04.05.2020.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen

Svrha ovog zakona je ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije BiH, s obzirom da je veliki broj privrednih subjekata obustavio rad tokom trajanja stanja prirodne nesreće koja je u Federaciji BiH proglašena zbog pandemije novg korona virusa, a što dovelo do značajnog poremećaja normalnih tokova poslovanja.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Subvencioniranje uplate doprinosa

  Poslodavci i obrtnici koji su ostvarili pad prometa od 20% ili više u odnosu na prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine, imaju pravo na subvencioniranje za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje u iznosu od 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom.

  40%
  60%
  Za: 32 Protiv: 49 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Privremena obustava plaćanja zateznih kamata

  Obustavlja se obračunavanje zateznih kamata na javne prihode za vrijeme trajanje stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH kao i 60 dana nakon prestanka stanja prirodne nesreće.

  90%
  10%
  Za: 53 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Moratorij na upravne i sudske postupke

  Zakonom se definiše Moratorij kojim se prekidaju svi upravni, parnični, vanparnični i izvršni postupci, sve do 10tog dana nakon prekida stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH..

  59%
  41%
  Za: 37 Protiv: 26 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Ukida se obaveza plaćanja akontacija poreza

  Ukidaju se obavezna plaćanja akontacija poreza na dobit za poslovne subjektne koji primaju subvencije po ovom Zakonu. Također, ukida se obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu.

  78%
  22%
  Za: 54 Protiv: 15 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Garancijski fond

  Uspostavlja se Garancijski fond kod Razvojne banke Federacije BiH, sa početnim kapitalom od 80.000.000 KM, u cilju osiguravanja povoljnih kreditnih linija za poslovne subjekte.

  41%
  59%
  Za: 24 Protiv: 34 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uštede u vidu ograničavanja budžetske potrošnje

  Nedostajuća sredstva za održavanja stabilnosti i pravovremenih isplata penzija i invalidnina i drugih socijalnih davanja osigurati će se uštedama u okviru Budžeta Federacije za 2020. godinu.

  87%
  13%
  Za: 47 Protiv: 7 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Drugačija preraspodjela sredstava namjenskog trošenja

  U periodu dok traje stanje prirodne nesreće u FBiH i 180 dana po prestanku stanja prirodne nesreće, propisi donešeni na nivou Federacije kojima je ranije uređeno namjensko korištenje sredstava neće se primjenjivati, a odluke o prenamjeni sredstava donosit će Vlada Federacije i lokalne vlasti. Iz Vlade Federacije BiH ranije je pojašnjeno da bi trebala biti urađena analiza i izmjena zakonskih rješenja koja tretiraju trošenje namjenskih sredstva u budžetima svih nivoa vlasti, a kako bi se omogućilo njihovo korištenje za podršku zdravstvu, realnom sektoru i zadržavanju radnih mjesta. Većina namjenskih sredstva, kako je pojašnjeno, prikupljaju se u budžetima različitih nivoa vlasti svake godine "i ne troše se zbog nedostatka projekata". Jedan od primjera, kako je navedeno jesu "višemilionska sredstava od naknade za izgradnju javnih skloništa u budžetima gradova i općina", a za što je već pokrenuto donošenje zakona o korištenju istih.

  88%
  12%
  Za: 52 Protiv: 7 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obavezno zdravstveno osiguranje za sve građana FBiH

  Zakon predviđa uvođenje obaveznog zdravstvenog osiguranje za sve građane/ke FBiH, a kako bi bez obzira na prethodno stanje, svi bili u prilici da dobiju zdravstvenu njegu u ovoj vanrednoj situaciji. Ovaj Zakon važi do 60 dana od dana prestanka stanja prirodne nesreće u FBiH.

  96%
  4%
  Za: 116 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Mišljenje eksperata

Generalno, ovaj zakon dosta kasni i dok se on usvoji a  potom donesu podzakonski akti, utvrde korisnici "pomoći" itd. proći će najmanje tri mjeseca (gruba procjena) što je posve neprihvatljivo. Posve je jasno da se ovakav zakonski akt donosi u vanrednim okolnostima ali su pojedini članovi morali biti pojašnjenji. Pored toga, finansiranje obaveza po ovom zakonu će se vršiti po osnovu novog zaduživanja FBiH, a dug će se otplaćivati iz budžeta koji će puniti ono što nazivamo realnim sektorom.

a) obrazloženje zakona sadrži dvje rečenice a ovaj dio bi trebao biti najobimniji. Posebno dio koji se odnosi na ekonomske posljedice, izračune, finansijske projekcije, uključivo i statističke prikaze na kojima su zasnovane projekcije; b) zakonu nedostaje Ustavni osnov njegovog donošenja; c) nije urađena obavezna prethodna procjena uticaja ovog zakonskog akta; d) na primjeru čl. 4, st. 2 trebalo je napraviti barem osnovnu finansijsku simulaciju da se vidi potencijalna visina obaveza; e) trebalo je obrazložiti kako se došlo do procenta od 20% pada prometa kao jedinog kriterija za dobivanje subvencija; f) čl. 4, st. 4 Porezna uprava nema dovoljno kadrova da opsluži, odnosno utvrdi koji poslovni subjekti udovoljavaju kriteriju u vezi sa čl. 4, st.2; g) čl. 4, st. 6 koji sve poslovni subjekti spadaju pod pojam niskoakumulativnih, ne postoji nijedan kriterij što otvara prostor za diskreciono odlučivanje; h) mislim da je čl. 5 neprovodiv, kao i da se ne može ostvariti kontrola postavljenih finansijskih parametara; i) čl. 6 do 9 su korektni i konkretani uz opasku na kriterij iz čl. 4, st. 2; j) čl. 11, st. 1 ne pojašnjava se gdje će se napraviti uštede po pojedinim budžetskim poziijama (stavkama); k) čl. 11, st. 2 ovdje se navodi jedina ušteda a to je ukidanje zakonske obaveze usklađivanja penzija; l) čl. 12, st. 1 šta su "namjenska sredstva"; m) čl. 13 otvara se novi "partijski fond" koji će imati zaposlene, ostale troškova itd.

Veljko Trivun, Prof. dr. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 24 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini