Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti RS
100%
Za: 5 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

12.04.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Zdravstvo
Status: Usvojen
Zakon bitan za EU integracije

Ovim zakonom uređuju se društvena briga za zdravlje građana, prava i obaveze građanina i pacijenta u ostvarivanju zdravstvene zaštite, zdravstvena djelatnost, organizovanje zdravstvene djelatnosti, osnivanje, rad i prestanak rada zdravstvene ustanove, prava i obaveze zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika, usluge zdravstvene zaštite, procjena i unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene ustanove, finansiranje, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Obaveza obavljanja preventivnih pregleda te liječenja od zarazne bolesti

  Pojedinac je dužan da se, u granicama svojih znanja i mogućnosti, uključi u društvenu brigu za zdravlje, da čuva i unapređuje sopstveno zdravlje, da se odazove na poziv za ciljani preventivni pregled, odnosno skrining, te je pojedinac obavezan da se liječi od zarazne bolesti koja može ugroziti zdravlje drugih lica.

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Liste čekanja

  Liste čekanja formiraju se za usluge koje nisu hitne. Liste čekanja mogu biti formirane u zdravstvenoj ustanovi, kao i od Fonda za uvođenje pojedinog lijeka koji se nabavlja u ograničenim količinama, te se mogu odnositi na usluge radiološke dijagnostike – kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance, kao i druge usluge iz oblasti zdravstvene zaštite za osiguranike Fonda koji se ne nalaze na bolničkom liječenju. Kontrolu nad vođenjem i ažuriranjem liste čekanja vode kontrolori Fonda. Lista koju vodi Fond objavljuje se na internet-stranicama Fonda.

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pravo pacijenta na informacije o listi čekanja

  Zdravstvena ustanova dužna je obavijestiti pacijenta o: stavljanju na listu čekanja, rednoj poziciji na kojoj se nalazi na dan stavljanja na listu čekanja i načinu na koji će biti dalje kontaktiran i informisan o terminu pružanja zdravstvene usluge.

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Troškovi polaganja stručnog ispita

  Troškove polaganja stručnog ispita, u iznosu od 50% najniže neto plate, snosi zdravstveni radnik sa završenim srednjim obrazovanjem. Troškove polaganja stručnog ispita, u iznosu najniže neto plate u entitetu u prethodnoj godini, snosi zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik sa završenim visokim obrazovanjem.

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obavezan period rada nakon specijalizacije

  Zdravstvena ustanova je, prema ovom prijedlogu zakona, obavezna da ugovorom obaveže kandidata na rad nakon završene specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, u dvostrukom trajanju od propisanog vremena trajanja specijalizacije, odnosno subspecijalizacije.

  67%
  33%
  Za: 4 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana reklamiranja

  Pravnom i fizičkom licu zabranjeno je da reklamira zdravstvene usluge, stručno-medicinske postupke i metode zdravstvene zaštite, odnosno usluge komplementarne medicine. Zdravstvena ustanova i zdravstveni radnik mogu u medijima oglašavati naziv zdravstvene ustanove, djelatnost, adresu, elektronsku adresu, internet stranicu, telefon, radno vrijeme, standard sa kojim je usklađen rad, kao i ime i prezime, stručno, strukovno i akademsko zvanje zdravstvenog radnika koji pruža zdravstvene usluge.

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Nedeljko Čubrilović
DEMOS
Predsjednik
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske