Nacrt zakona o elektronskom novcu RS
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

18.07.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen
Zakon bitan za EU integracije

Nacrt zakona o elektronskom novcu Republike Srpske našao se na dnevnom redu 4. redovne sjednice Narodne skupštine RS, koja se održala 18.7.2023. godine.

Inicijalni razlog za donošenje ovog zakona, kako navodi predlagač, jeste potreba za zakonskom regulacijom pitanja upotrebe, distribucije i drugih pitanja vezanih za elektronski novac, a koja se javila nakon kontinuiranih izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjem platnom prometu RS. 

Dodatno, predlagač navodi da se tokom izrade ovog nacrta zakona vršilo i usklađivanje s odredbama Direktive 2009/110/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. septembra 2009. godine. 

Između ostalog, ovim nacrtom uređuju se pitanja izdavaoca elektronskog novca, uslova za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za izdavanje elektronskog novca, uključujući i odredbe koje se odnose na bonitetne zahtjeve, zaštite sredstava imaoca elektronskog novca, nadzora nad poslovanjem izdavaoca elektronskog novca u RS te pitanja zaštite prava i interesa imalaca elektronskog novca u skladu s relevantnim direktivama Evropske unije. Agencija za bankarstvo Republike Srpske predložena je kao organ koji vrši nadzor nad obavljanjem poslova izdavanja elektronskog novca. 

U obrazloženju Nacrta zakona navedeno je da se donošenjem Zakona o elektronskom novcu stvaraju pravne pretpostavke za:

 • uvođenje novih usluga plaćanja u formi plaćanja elektronskim novcem, koje pored banaka mogu obavljati i mikrokreditne organizacije i društva za izdavanje elektronskog novca, 

 • povećanje konkurencije u oblasti platnih usluga, čime se podstiče efikasnije i jeftinije pružanje tih usluga,

 • razvoj elektronskog novca, s ciljem da se omogući razvoj ovog tržišta,

 • veću sigurnost plaćanja preko interneta, jer se uvođenjem elektronskog novca omogućava plaćanje bez korištenja platnih kartica, čime se sprečava mogućnost njihove zloupotrebe do koje može doći objelodanjivanjem podataka koji se nalaze na njoj,

 • efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata, kao i jeftinije izvršavanje platnih transakcija građana,

 • veću finansijsku inkluziju,

 • sprečavanje zloupotrebe plaćanja elektronskim novcem u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Usklađivanje s pravom Evropske unije

  Predlagač navodi da se tokom izrade ovog nacrta zakona vršilo i usklađivanje sa odredbama Direktive 2009/110/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. septembra 2009. godine. Fotografija: coe.int

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Minimalni kapital društava za izdavanje elektronskog novca

  Minimalni iznos osnovnog kapitala društva za izdavanje elektronskog novca u ovom nacrtu propisan je u skladu sa Direktivnom 2009/110/EC te iznosi 700.000 KM. Kada je riječ o hibridnom društvu koje obavlja poslove ili djelatnosti za koje su propisani različiti iznosi osnovnog kapitala, isto je dužno obezbijediti osnovni kapital prema najvišem propisanom iznosu. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Izdavanje elektronskog novca

  Društva za izdavanje elektronskog novca mogu izdavati elektronski novac preko poslovne jedinice te isti može izdavati izvan RS putem poslovnih jedinica. Za ove poslove potrebna je saglasnost Agencije za bankarstvo RS. Također, elektronski novac zabranjeno je izdavati putem zastupnika. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Boris Pašalić
SNSD
Poslanik u NSRS
Željko Dubravac
NF
Poslanik u NSRS
Mirjana Orašanin
SDS
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu RS