Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti RS
89%
11%
Za: 8 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

14.12.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Socijalna politka
Status: Usvojen

O Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o radu RS raspravljalo se na 7. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je počela 12.12.2023. godine.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti preciznije se normiraju uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju naknade plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva, kao i refundacija naknade plate za vrijeme rada s polovinom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta.

Izmjene ovog zakona predstavljaju jednu od mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose racionalnijem korištenju javnih sredstava i pravilnijem usmjeravanju tih sredstava ka ostalim korisnicima prava iz dječije zaštite.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva

  Ovo pravo može se ostvariti ukoliko lice koje koristi porodiljsko odsustvo, preduzetnik ili lice koje koristi porodiljsko odsustvo, a obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, ima prebivalište u RS godinu prije početka korištenja porodiljskog odsustva, kao i za vrijeme njegovog korištenja. Fotografija: Shutterstock

  100%
  Za: 5 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Isplatu porodiljske naknade mogu vršiti i dva ili više poslodavaca

  Ukoliko je porodiljsko odsustvo, bez obzira na to da li se radi o majci ili ocu djeteta, osnov za ostvarivanje prava na refundaciju kod dva poslodavca ili više poslodavaca, svaki od njih će naknadu plate u srazmjernom iznosu isplatiti iz sopstvenih sredstava za prvi mjesec korištenja porodiljskog odsustva. Fotografija: nezavisne.com

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pravo na pola radnog vremena imaju osobe koje brinu za dijete kojem je potrebna pojačana njega

  Rad na pola radnog vremena može se odobriti jednom od zaposlenih roditelja, odnosno usvojitelja ili lica kome je nadležni organ povjerio dijete na zaštitu i vaspitanje, a kome je, prema nalazu ovlaštenog doktora medicine, koji nije stariji od šest mjeseci, potrebna pojačana njega. Fotografija: faktor.ba

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Gubitak prava na refundaciju naknade plate

  Osoba gubi pravo na refundaciju naknade plate ukoliko je došlo do prekida rada s polovinom punog radnog vremena i ako je ostvarila pravo na naknadu plate po drugom osnovu (privremena spriječenost za rad i slično) duže od mjesec. Fotografija: iStock

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Andrea Gajić
PzD - SDP/SDA/DF
Poslanica
Diana Čekić
PDP
Poslanica
Nataša Radulović
SNSD
Poslanica
Srđan Todorović
SP - Petar Đokić
Poslanik
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama RS