Alma Čolo

100%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 8
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Rođena 15. januara 1961. godine u Sarajevu. Završila Osnovnu školu i Prvu gimnaziju u Sarajevu sa odličnim uspjehom i nosilac značke „Ognjen Prica“. Pravni fakultet u Sarajevu upisala školske 1979/1980 godine i diplomirala u redovnom roku 07.07.1983. godine. Na istom fakultetu odbranila Magistarski rad na katedri za Krivično pravo 03. juna 2009. godine i stekla zvanje magistra pravnih nauka. Pravosudni ispit položila 1993. godine, a stručni ispit za rad u organima uprave 1987. godine.
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
6147

Pitanje: Da li će se inicirati rješenje problema zloupotrebe neplaćenog privremenog rada, mita i korupcije pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani, 

Žao mi je, ali ne znam šta znači zloupotreba neplaćenog privremenog rada. Svaki rad, bio on privremenog ili trajnog karaktera u zavisnosti od Ugovora o radu, mora biti plaćen. Svako ko radi mora biti plaćen za svoj rad. Poslodavci su dužni isplatiti platu radnicima do određenog datuma u mjesecu ili isplatititi naknadu za obavljanje privremenih ili povremenih poslova u skladu sa Zakonom. Pitanje korupcije i mita u zapošljavanju mora biti procesuirano od strane nadležnih pravosudnih organa. Svako ko zna da je do zapošljavanja došlo na nezakonit način, koruptivnim radnjama, treba da prijavi počinjenje krivičnog djela nadležnom tužilaštvu ili policiji.  Efikasno procesuiranje ovih slučajeva treba da spriječi nezakonito postupanje u zapošljavanju i korupciju svede na minimum.

S poštovanjem

Alma Čolo


Datum odgovora: 29.09.2021

Pitanje: Da li će Bosna i Hercegovina ikada dobiti Zakon o visokom obrazovanju na državnom nivou?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani, 

Bosna i Hercegovina je 2007. godine donijela Okvirni zakon o visokom obrazovanju koji je izmjenjen i dopunjen 2009. godine.

Ovim zakonom ustanovljena je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta. ("Sl. Glasnik BiH 59/2007 i 59/2009)

S poštovanjem

Alma Čolo


Datum odgovora: 29.09.2021

Pitanje: Da li će se inicirati i izraditi propis za jednake mogućnosti pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani, 

Jednake mogućnosti za zapošljavanje su propisane zakonima o radu i zakonima o državnoj službi na različitim nivoima. Svi građani moraju imati pravo pristupa radnim mjestima i službi u javnim institucijama po jednakim uvjetima. Ukoliko se ova prava krše u praksi i ukoliko svi građani nemaju pristup zapošljavanju zbog nekih razloga kao što su trgovina uticajem ili zloupotrebe u procesu zapošljavanja, otklanjanje ovih nepravilnosti je neophodno. Mislim da u ovim procesima aktivnu ulogu moraju imati inspekcijiski organi, institucija Ombudsmena BiH i pravosudni organi na svim niovoima.

S poštovanjem, 

Alma Čolo 


Datum odgovora: 29.09.2021

Pitanje: Koliko je moguća direktna i bolja suradnja između Parlamenta BiH i univerziteta širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem redovnijih posjeta studenata sa fakulteta političkih nauka, prava i drugih srodnih oblasti?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani, 

Bolja saradnja  Parlamenta sa univerzitetima u BiH je svakako poželjna i moguća. Mislim da se univerziteti trebaju obratiti predsjedavajućim Parlamenta BiH u cilju intenziviranja saradnje.

S poštovanjem

Alma Čolo


Datum odgovora: 29.09.2021

Pitanje: Zašto još uvijek nije utemeljen vrhovni sud na državnom nivou Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i jedan od 14 kriterija za sticanje kandidatskog statusa za ulazak u Evropsku uniju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani, 

Na Vaše pitanje: Zašto još nije ustanovljen Vrhovni sud na državnom nivou koji je jedan od 14 ključnih prioriteta EU bih odgovorila da smatram da Ministarstvo pravde BiH opstruira izradu Zakona. Na moje poslaničko pitanje Ministar je odgovorio da je formirana Radna grupa koja još nije završila svoj posao. I tako više od 2 godine. U međuvremenu su kadrovi HDZ-a  pokrenuli postupak ocjene ustavnosti Zakona o Sudu BiH u dijelu apelacione jurisdikcije čime su izazvali opasnost po funkcioniranje Suda BiH u dijelu drugostepene nadležnosti. Po meni, osporavanje apelacione jurisdikcije Suda BiH prije nego što je donesen Zakon o Vrhovnom sudu BiH ili Zakon o Apelacionom sudu BiH, je krajnje zlonamjerno i narušava pravnu sigurnost u BiH.

S poštovanjem

Alma Čolo


Datum odgovora: 29.09.2021

Stranica 1 od 2