Aida Baručija

100%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 9
Stranka
Nezavisni blok
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Diplomirala na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, te magistrirala na Medicinskom fakultetu u okviru istog Univerziteta. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, završila sva tri nivoa Menadžmenta i stekla zvanje Top menadžera u zdravstvu. Edukaciju za Vanjskog ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) završila 2017.godine, te je od iste godine angažirana kao spoljni saradnik AKAZ agencije. Zaposlena u JU „Dom zdravlja“ Zenica, a u okviru svog radnog angažmana radila u različitim službama ove ustanove. Od 2012. godine je na poziciji Saradnice za odnose sa javnošću i u sklopu svojih poslova koordinira rad svih službi Doma zdravlja Zenica. Rođena 1976. godine, udata i majka dvoje djece.
Izborna jedinica
514
Pozicija
Broj osvojenih glasova
3875

Pitanje: Da li će se inicirati i izraditi propis za jednake mogućnosti pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Jednake šanse i mogućnosti pri zapošljavanje su propisane zakonima o radu i zakonima o državnoj službi na različitim nivoima. Svi građani moraju imati pravo pristupa radnim mjestima pod jednakim uslovima. Ukoliko se ova prava krše u praksi i ukoliko svi građani nemaju pristup zapošljavanju zbog npr. trgovine uticajem ili zloupotrebe u procesu zapošljavanja, otklanjanje ovih nepravilnosti je nužno. Aktivnu ulogu u ovim procesima moraju imati inspekcijski i pravosudni organi na svim nivoima vlasti.


Datum odgovora: 02.10.2021

Pitanje: Da li će se inicirati rješenje problema zloupotrebe neplaćenog privremenog rada, mita i korupcije pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Normativne manjkavosti, nejasnoće i nepreciznosti u odredbama postojećih zakona koji se odnose na krivična djela mita i korupcije, doprinose širenju ove pojave u BiH društvu. Da bi efektivno otkrili i spriječili korupciju i davanje/primanje mita, barem jedna strana u koruptivnom odnosu mora imati podsticaj za otkrivanje djela i saradnju s nadležnim organima, dok se druga mora suočiti sa kaznom koja odražava ostvarene dobitke. Molim Vas da svaki oblik koruptivnih radnji prijavite nadležnim organima. Zloupotreba neplaćenog privremenog rada mi je nepoznanica.


Datum odgovora: 02.10.2021

Pitanje: Zašto još uvijek nije utemeljen vrhovni sud na državnom nivou Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i jedan od 14 kriterija za sticanje kandidatskog statusa za ulazak u Evropsku uniju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

U mandatu 2018/2022. do sada nije predloženo formiranje Vrhovnog suda od strane Ministarstva pravde i Vijeća ministara. Ovo jeste jedan od prioriteta koje je postavila Evropska komisija, ali utemeljenje vrhovnog suda na državnom nivou ovisi isključivo od političke volje i dogovora vladajućih političkih opcija.


Datum odgovora: 02.10.2021

Pitanje: Kada će biti usvojen Zakon o zaštiti zraka u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

U nadležnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na državnom nivou je i zaštita okoliša.

Nadležnosti Ministartva:

Okoliš je složeni prirodni i društveni pojam za područje Zemlje kojeg su oblikovali i sadržajno ispunili složeni prirodni i društveni procesi. Okoliš čine prirodno okruženje, tlo, zrak, voda, biosfera i izgrađeni (vještački) okoliš, koji je nastao kao rezultat aktivnosti ljudskog faktora. Bosna i Hercegovina se susreće s brojnim problemima u oblasti zaštite okoliša, a posebno treba istaći nedovoljno razvijene kapacitete, kao i mnoge socio-ekonomske i institucionalne probleme.

Proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji jedan je od glavnih pokretača reformi u oblasti okoliša, što se u najvećoj mjeri odnosi na harmonizaciju domaćeg zakonodavstva s EU acquis. Osim usvojene zakonske legislative, provedbenih propisa, pravila i procedura, te ratificiranja mnogih međunarodnih sporazuma, izrađen je i veliki broj strateških dokumenata, koji predstavljaju osnovu kontinuiranog rada BiH na ostvarenju reformi u sektoru okoliša. 

Nadležnosti za pitanje zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini podijeljene su na nekoliko administrativnih nivoa. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je nadležno za pitanja zaštite okoliša, razvoja i korištenja prirodnih resursa na državnom nivou. U ovom okviru djeluje i Odjel za zaštitu okoliša, a njegovi zadaci su koordinacija i saradnja sa nadležnim institucijama u oblasti okoliša na svim nivoima vlasti u BiH; učešće u implementaciji međunarodnih sporazuma u oblasti okoliša; učešće u radu međunarodnih organa u oblasti okoliša; priprema i realizacija projekata iz oblasti zaštite okoliša; provedba procedure za potpisivanje i pristupanje međunarodnim sporazumima, konvencijama i protokolima; praćenje realizacije IPA projekata i projekata drugih međunarodnih organizacija u oblasti okoliša; pripremanje informacija vezano za stanje u oblasti okoliša; prikupljanje, praćenje i analiziranje podataka o trendovima u oblasti okoliša u zemlji i svijetu; saradnja i razmjena informacija s globalnim i regionalnim međunarodnim organizacijama i forumima.

Dugoročnu zaštitu okoliša na državnom nivou osigurat će uključivanje zahtjeva, potreba i ciljeva zaštite okoliša u planske i razvojne dokumente svih sektora koji su izvori pritiska na okoliš. 

Trenutni saziv Vijeća ministra je jedan od najneaktivnijih saziva Vijeća ministara koje je Bosna i Hercegovina imala do sada ,tako da je usvajanje Zakona o zaštiti zraka u Bosni i Hercegovini u bliskoj budućnosti potpuno neizvjesno. Datum odgovora: 02.10.2021

Pitanje: Da li postoji potencijal za neki nacrt zakona o klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

U nadležnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na državnom nivou je i zaštita okoliša.

Nadležnosti Ministartva:

Okoliš je složeni prirodni i društveni pojam za područje Zemlje kojeg su oblikovali i sadržajno ispunili složeni prirodni i društveni procesi. Okoliš čine prirodno okruženje, tlo, zrak, voda, biosfera i izgrađeni (vještački) okoliš, koji je nastao kao rezultat aktivnosti ljudskog faktora. Bosna i Hercegovina se susreće s brojnim problemima u oblasti zaštite okoliša, a posebno treba istaći nedovoljno razvijene kapacitete, kao i mnoge socio-ekonomske i institucionalne probleme.

Proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji jedan je od glavnih pokretača reformi u oblasti okoliša, što se u najvećoj mjeri odnosi na harmonizaciju domaćeg zakonodavstva s EU acquis. Osim usvojene zakonske legislative, provedbenih propisa, pravila i procedura, te ratificiranja mnogih međunarodnih sporazuma, izrađen je i veliki broj strateških dokumenata, koji predstavljaju osnovu kontinuiranog rada BiH na ostvarenju reformi u sektoru okoliša. 

Nadležnosti za pitanje zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini podijeljene su na nekoliko administrativnih nivoa. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je nadležno za pitanja zaštite okoliša, razvoja i korištenja prirodnih resursa na državnom nivou. U ovom okviru djeluje i Odjel za zaštitu okoliša, a njegovi zadaci su koordinacija i saradnja sa nadležnim institucijama u oblasti okoliša na svim nivoima vlasti u BiH; učešće u implementaciji međunarodnih sporazuma u oblasti okoliša; učešće u radu međunarodnih organa u oblasti okoliša; priprema i realizacija projekata iz oblasti zaštite okoliša; provedba procedure za potpisivanje i pristupanje međunarodnim sporazumima, konvencijama i protokolima; praćenje realizacije IPA projekata i projekata drugih međunarodnih organizacija u oblasti okoliša; pripremanje informacija vezano za stanje u oblasti okoliša; prikupljanje, praćenje i analiziranje podataka o trendovima u oblasti okoliša u zemlji i svijetu; saradnja i razmjena informacija s globalnim i regionalnim međunarodnim organizacijama i forumima.

Dugoročnu zaštitu okoliša na državnom nivou osigurat će uključivanje zahtjeva, potreba i ciljeva zaštite okoliša u planske i razvojne dokumente svih sektora koji su izvori pritiska na okoliš. 

Potencijal za donošenje Zakona o klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini  postoji, ali trenutni saziv Vijeća ministra je jedan od najneaktivnijih saziva Vijeća ministara  koje je Bosna i Hercegovina imala do sada ,tako da je donošenje bilo kakvih propisa  u bliskoj budućnosti potpuno neizvjesno. 


Datum odgovora: 02.10.2021

Stranica 1 od 2