Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine
100%
Za: 6 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

06.07.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Visoki predstavnik Christian Schmidt
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Nametnut, tzv. bonske ovlasti

Visoki predstavnik Christian Schmidt, koristeći tzv. bonske ovlasti, nametnuo je 1.7.2023. godine Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Između ostalog, nametnutim izmjenama i dopunama reguliše se pitanje napada na ustavni poredak BiH, nepoštovanja i neprovođenja konačnih odluka koje se donose u BiH te korespondirajućih kazni za navedena djela. 

Izmjene i dopune Zakona donesene su u reakciji na dva zakona, čiji su predlagači Vlada RS i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a koji su usvojeni u Narodnoj skupštini RS: Zakon o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa u RS, usvojen 21.6.2023. godine na 7. posebnoj sjednici, te Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, usvojen 27.6.2023. godine na 8. posebnoj sjednici

Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH nastao je nakon što su usvojeni zaključci u vezi s “neustavnim djelovanjem Ustavnog suda BiH” na 7. posebnoj sjednici NSRS. Cilj je ovog zakona, kako predlagač navodi, rješenje pitanja pravne zaštite lica koja bi bila izložena eventualnom krivičnom gonjenju zbog neprimjenjivanja odluka Ustavnog suda BiH, a ova zakonska odredba reakcija je na izmjene Pravila Ustavnog suda BiH.

S druge strane, Zakonom o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa u RS privremeno se obustavlja objavljivanje odluka i drugih akata koje donosi visoki predstavnik u Službenom glasniku RS. U obrazloženju propisa predlagač je naveo sljedeće: 

“Strane potpisnice Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Savezna Republika Jugoslavija, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, u članu 1. u stavu 2. Aneksa 10 dogovorile su da „s obzirom na složenost pitanja sa kojima se suočavaju, Strane traže postavljanje visokog predstavnika, koji treba biti imenovan u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kako bi potpomogao vlastite napore Strana, mobilizirao i, prema potrebi, koordinirao aktivnosti organizacija i agencija koje su uključene u civilne aspekte mirovnog rješenja, izvršavajući zadatke koji su mu povjereni rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao što je to navedeno u tekstu koji slijedi.“ 

Imajući u vidu da gospodin Kristijan Šmit nije imenovan u skladu sa članom 1. stav 2. Aneksa 10, on se ne može smatrati visokim predstavnikom u BiH i to je razlog zašto Republika Srpska ne priznaje visokog predstavnika i zbog čega neće više objavljivati propise i druge akte koje donosi visoki predstavnik u BiH u ‘Službenom glasniku Republike Srpske’”.

Visoki predstavnik je 1.7.2023. godine donio i Odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH te Odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS. Objema odlukama reguliše se pitanje obustave zakonodavnog postupka kada je riječ o ovim zakonima te pitanje kaznenog progona svih osoba koje pokušaju provesti odredbe navedenih zakona. Kazneni progon stoga je iznimno važan dio nametnutih izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Proširena primjena odredbe “Napad na ustavni poredak”

  Kaznom zatvora najmanje pet godina kazniće se osoba koja upotrebom sile, prijetnjom upotrebe sile ili na neki drugi protivpravan način pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nepoštovanje odluka visokog predstavnika, Ustavnog suda BiH, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava

  Službena osoba u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ili u kantonu, gradu ili općini ili lokalnoj zajednici ili bilo kojem organu lokalne uprave i samouprave, ili odgovorna osoba koja ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Ustavnog suda BiH, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava, ili koja spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Blaže kazne ili oslobađanje za prijavljivanje krivičnog djela nadređenom ili nadležnom tužiocu

  Osoba kojoj je direktno ili indirektno naloženo da počini krivična djela koja se tiču neprimjenjivanja ili sprečavanja primjene odluka visokog predstavnika, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uključujući i odluku o privremenoj mjeri, konačnu i izvršnu odluku ili privremenu mjeru Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine ili Evropskog suda za ljudska prava, a osjećala se prinuđenom da izvrši takav nalog kako ne bi izgubila sredstva za život ili ne bi bila izložena zlostavljanju na radnom mjestu, ali je obavijestila nadređenog ili nadležnog tužioca o tom postupanju, može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Šefik Džaferović
SDA
Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Sanja Vulić
SNSD
Poslanica u Predstavničkom domu PS BiH
Branislav Borenović
PDP
Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Marinko Čavara
HDZ BiH
Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Saša Magazinović
SDP
Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 5 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH