Amela Kuskunović

Ovo je profil iz mandata (2018)

21%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 3
Stranka
NS
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Amela Kuskunović je rođena 1967. Završila je Osnovnu školu “Slaviša Vajner Čiča” i Prvu gimnaziju u Sarajevu. Zatim upisuje Medicinski fakultet, koji je završila 1991. godine. Krajem iste godine počinje raditi kao ljekar-stažista na Institutu za radiologiju, a početkom agresije na BiH je premještena na hirurgiju, gdje radi na Urološkoj klinici do 1996. godine. Nakon kraja rata nastavlja specijalizaciju iz radiologije, te danas radi kao prim. dr. specijalista radiolog na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Majka je dječaka od 16 i kćeri od 12 godina. U Našoj stranci je od njenog osnutka, te je bila i prva predsjednica općinske organizacije NS Centar. Vijećnica je u Općinskom vijeću Centar Sarajevo.

Izborna jedinica
411
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
1832

Pitanje: Pozz , kada će biti smijenjen direktor agencije za oduzetu imovinu , te biti naložena revizija agencije ? Izvještaj je odavno oboren , a da ste pročitali sve izvještaje do sad svi bi bili oboreni te i uočili krađu Federacije ! Lp

Pitanje postavljeno: 08.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani,

Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (“ Službene novine FBiH”, broj: 71/14) upravlja Direktor kojeg nakon provedene konkursne procedure postavlja Vlada FBiH u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 - odluka US, 34/2010 - odluka US, 45/2010 - dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 - odluka Ustavnog Suda).
Imenovani Direktor ima status rukovodećeg državnog službenika i imenuje se na period o četiri godine sa mogućnošću imenovanja najviše u dva mandata uzastopno.
U skladu sa članom 29. Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (“ Službene novine FBiH”, broj: 71/14) “ Direktor je dužan svakih šest mjeseci podnijeti izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Agencije Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koja ga dostavlja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje. Ako izvještaj ne bude usvojen, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokreće postupak za razrješenje direktora Agencije.”
Dakle apsolutna odgovornost za razrješenje direktora kao i za pokretanje postupka imenovanja novog direktora Agencije je na Vladi Federacije BiH.

Što se tiče revizije same Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, nadležnost nad revizijom ima Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u skladu sa članom 11. Zakon o reviziji institucija u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 22/06). Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH nije nikada vršio reviziju ove Agencije a nije uvrštena ni u plan revizije tekuće godine. Da bi Agencija bila revidirana potrebno je da Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u Planu za narednu godinu uvrsti ovaj subjekt.

Lp

amela kuskunovic


Datum odgovora: 12.07.2021

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju protiv COVID 19 i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 21.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Postovani

Hvala Vam na ovom pitanju.

Svjedočim kao i vi potpuno amaterskom neprofesionalnom pristupu Vlade Federacije ovom problemu

koji smo pokusali rjesiti u nekoliko navrata preko ad hoc komisija i naravno direktna nabavka vakcina 

nikada nije dovedena do kraja. Razloge koje su Premijer i Ministrica finansija naveli su apsurdni: strah od javnih nabavki 

zbog trenutnih sudskih procesa ( afera respirator) i odustajanje farmaceutske firme u posljednji trenutak a koja se prijavila na tender za 

direktnu nabavku.

Stalni pritisak svih zastupnika ZDPFBiH Ministrica Miličević (HDZ)  i Premijer Novalić (SDA) pravdali su izdvajanjem novca za nabavku putem COVAX 

mehanizma koji je zakazao.

Danas nismo imunizirani, na kapaljku nam putem Covaxa i donacija stizu vakcine, apsolutno zaostajemo za svim zemljama EU i regiona,

po broju vakcinisanih građana, drugi smo u Svijetu po broju smrtnih slucajeva u svijetu a Ministarstvo zdravstva i Vlada F i dalje na moje upite o strategiji zdravstvenog sistema u potencijalno opasnijem narednom valu epidemije nema nikakav odgovor.

Cak nema odgovor ni na moje pitanje o opremi respiratornih centara u bolnicama cija je Vlada osnivač!

Premijer Novalic je pred Parlamentarcima u najmanje tri navrata najavio nabavku vakcina direktnom pogodbom što se do danas 26.5. 2021 nije desilo.


Datum odgovora: 26.05.2021

Sva direktna pitanja

Pitanje: Na osnovu koje drzave i njene legislative u regiji i sire bazirate ovu promjenu zakona? Nigdje ove struke nisu definisani kao zdravstveni radnici.

Pitanje postavljeno: 25.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani, 

Hvala na ovom vasem pitanju.

U Zakonu o zdravstvenoj zastiti RHrvatske koji je usklađen sa istim Zakonom EU sve vaše nedoumice su jasno objasnjene.

Molim Vas da procitate pomenute Zakone

lp


Datum odgovora: 16.07.2021

Pitanje: Predlažem da se, pored već navedenoga, u Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine uvrste i odredbe kojima bi se pripadnicima računovodstvene profesije omogućio bolji materijalni položaj, s obzirom da su, kao specifična profesija, zakonskim ograničenjima (za razliku od mnogih drugih profesija), opterećeni troškovima kontinuirane obavezne edukacije, troškovima obaveznog članstva u Savezu računovođa, revizora i računovodstvenih radnika FBiH, a sve s krajnjim ciljem obnove važenja licence bez koje, to je već svima poznato, certificirani računovođa ne može verificirati godišnji obračun pravnih lica.Drugim riječima, to znači da bi se, sukladno zakonskim rješenjima koja (primjera radi) tretiraju advokatsku profesiju, vrijednost poslova koje obavi certificirani licencirani računovođa morala "bodovati" prema određenoj bodovnoj ljestvici i u rasponima koji bi uvažavali određene razlike u veličini firme - korisnika računovodstvenih usluga, kao i obima posla koji računovođa obavi za određenu firmu. Vrijednost pojedinačnog boda se može dogovoriti, usaglasiti, ili naložiti podzakonskim aktom, što nije nepoznato i/ili neobično u našoj praksi.Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji, Federacija je dala podršku podizanju nivoa ove važne profesije, to jest omogućeno je da se Zakonom o računovodstvu uredi ko, kako i pod kojim uslovima može da vodi poslovne knjige, kako da se podigne i učvrsti povjerenje u rad računovodstvene struke, ali i da se uvede red i konačno prekine praksa da vrijednost računovodstvenih usluga „obaraju“ upravo neprofesionalne i nestručne računovođe.Stoga, a u svrhu pojašnjenja gornjih navoda, u smislu reguliranja vlastitog materijalnog statusa, od iznimno velikog broja razloga za organizirano djelovanje pripadnika računovodstvene struke, istaknimo taksativno samo one najvažnije:- konačno se mora nekim normativnim aktom koji će imati pravnu snagu i potporu (to jest odlukom, pravilnikom, naredbom i/ili slično) utvrditi svrha, kriteriji i mjerila za vrednovanje rada računovođa koji pružaju računovodstvene usluge i vode poslovne knjige za registritane poreske obveznike;- mora se precizno konkretizirati da svrha vrednovanja poslova koje izvršavaju profesionalne računovođe je, prije svega, favoriziranje i unapređenje stručnosti, osposobljenosti i odgovornosti pripadnika računovodstvene profesije, a sve s ciljem ostvarivanja najboljih mogućih rezultata rada u smislu pružanja računovodstvenih usluga, finansijskog izvještavanja, kao i održavanja i jačanja povjerenja javnosti, kooperativnosti s pripadnicima organa i službi nadzora i kontrole javnih prihoda, vlasnika kapitala i ostalih relevantnih institucija;- obavezno treba utvrditi (ili bolje reći ozakoniti) vrednovanje rada računovođa koji kao eksterni partneri pravnim licima, udruženjima i obrtnicima pružaju računovodstvene usluge i pritom obavljaju i druge administrativne poslove povezane sa računovodstvenim uslugama, i to u smislu zvaničnog cjenovnika s razgraničenjem po vrsti posla, sa polaznim (ili okvirnim) cijenama iskazanim u konvertibilnim markama;- profesionalnim računovođama može se (a u nekim slučajevima i mora) ostaviti mogućnost da prilikom ugovaranja vođenja poslovnih knjiga za pravna lica, udruženja i obrtnike mogu imati određenu slobodu i fleksibilnost, to jeste da (uz poštivanje principa lojalne konkurencije) mogu u manjoj i tolerantnoj mjeri odstupati od utvrđene cijene, naravno sve u zavisnosti od obima posla koji će biti obavljen kao određena računovodstvena usluga;- utvrđivanje zvaničnog cjenovnika računovodstvenih usluga moralo bi se temeljiti na obavezi svakog profesionalnog računovođe da prilikom pružanja računovodstvenih usluga mora poštovati etički kodeks, te da mora u punoj mjeri primjenjivati cjelokupne profesionalne, zakonske i ostale regulatorne procedure iz domena svoje profesije;Treba posebno naglasiti da bi utvrđivanjem realnih cijena računovodstvenih usluga, i to cijena primjerenih vrsti i značaju ovih poslova, zasigurno bili postignuti i ciljevi, kao što su:• svojevrstan doprinos poboljšanju statusa računovodstvene profesije,• još bolja i kvalitetnija saradnja sa općinskim, kantonalnim, entitetskim i državnim organima,• inicijalizacija predlaganja, razmatranja i donošenja novih propisa, kao i izmjene postojećih propisa u oblasti računovodstva i poreskog sistema,• značajan doprinos još kvalitetnijem pružanju računovodstvenih usluga, s prevashodnim ciljem zaštite kapitala poreskih obveznika,• stvaranje uslova za razvoj šire i temeljitije neposredne komunikacije računovođa sa organima nadzora i kontrole obračuna i uplate javnih prihoda, sudskim instancama, nadležnim ministarstvima, vanbudžetskim fondovima.• promocija etičkog kodeksa, s posebnim akcentom na profesionalna i moralna načela u radu računovodstvenih profesionalaca,Jasmin Omeragić,ecc i cert.lic.računovođa, autor preko 60 objavljenih stručnih članaka iz oblasti računovodstva

Pitanje postavljeno: 26.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima