Nacrt Zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine
97%
3%
Za: 57 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.06.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ovim zakonom se uređuje zaštita prijavilaca korupcije, postupak prijave korupcije, obim zaštite prijavilaca, postupci zaštite prava prijavilaca u slučaju štetnih mjera, obaveze subjekata na koje se odnosi ovaj zakon, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu prijavilaca.

 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Prijavljivanje korupcije

  Svako lice ima pravo da, u dobroj vjeri, prijavi bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru.

  98%
  2%
  Za: 47 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana sprečavanja prijavljivanja korupcije

  Zabranjeno je sprečavanje prijavljivanja korupcije, a svaka odredba općeg ili pojedinačnog akta kojim se sprečava prijavljivanje korupcije ne proizvodi pravno dejstvo.

  100%
  Za: 38 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zloupotreba prijavljivanja korupcije

  Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja korupcije dostavljanjem informacija za koje prijavilac u momentu prijavljivanja zna da nisu istinite.

  100%
  Za: 28 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zaštićeno prijavljivanje

  Zaštićenim prijavljivanjem smatra se i objavljivanje putem sredstava javnog informiranja ili na drugi način činjenje javno dostupnim informacija koje ukazuju na pokušaj korupcije, da je ona izvršena ili je u tijeku.

  97%
  3%
  Za: 32 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Kazna - neistinite informacije

  Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se prijavilac koji u momentu podnošenja prijave zna da nisu istinite informacije koje dostavlja ili prijavljivanje uslovljava imovinskom ili drugom koristi kao nagradom za dostavljanje informacija i dokaza o korupciji.

  89%
  11%
  Za: 24 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Kazne - odgovorna i ovlaštena lica

  Kaznom od 5.000 KM to 15.000 KM kaznit će se odgovorno lice ili ovlašteno lice koje u postupku internog prijavljivanja: odbije da primi prijavu, ne postupi blagovremeno po prijavi, blagovremeno ne obavijesti podnosioce prijave o ishodu podnesene prijave i ne osigura zaštitu ličnih podataka i anonimnost prijavioca, kao i odgovorno lice koje u postupku interne zaštite: ne poduzme mjere na osiguranju zaštite prava prijavioca, u okviru svojih ovlaštenja i koji ne poduzme mjere predviđene ovim zakonom za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti lica koje je izvršilo korupciju.

  100%
  Za: 28 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Elvir Karajbić (2018)
SDP
Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH
Salko Zildžić (2018)
SDA
Najaktivniji parlamentarac
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 9 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku