Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH
100%
Za: 1831 Protiv: 6

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

07.07.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Lana Prlić; Jasmin Duvnjak, Aner Žulkević
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Prijedlogom zakona uspostavlja se registar lica koja su osuđena za krivična djela Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Registar lica

  Zakonom se uspostavlja Registar lica pravosnažno osuđenih za sljedeća krivična djela: Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.

  99%
  1%
  Za: 676 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Tajnost podataka

  Podaci iz Registra lica osuđenih za krivična djela Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.

  62%
  38%
  Za: 231 Protiv: 144 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Posebne mjere

  Zakonom su predviđene posebne mjere prema učinitelju krivičnog djela nakon izdržane kazne zatvora. Te mjere su: Obavezno javljanje nadležnom organu za unutrašnje poslove, obavezno obavještavanje o putovanju van mjesta stanovanja i promjeni ličnih podataka, obavezno uzdržavanja od posjećivanja mjesta i objekata na kojima se okupljaju djeca.

  99%
  1%
  Za: 444 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Trajanje posebnih mjera

  Posebne mjere iz ovog zakona određuju se u trajanju od maksimalno 20 godina nakon izvršenja kazne zatvora.

  94%
  6%
  Za: 388 Protiv: 23 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza provjere Registra

  Organima koji u svom djelovanju ostvaruju direktan kontakt sa djecom imaju obavezu da prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom, zatraže od nadležnog organa za vođenje registra podatak da li je to lice upisano u Registar.

  100%
  Za: 429 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Podaci u registru

  Poseban registar sadrži sljedeće podatke o osuđenom: prezime i ime, mjesto, grad, odnosno općina i država rođenja, jedinstveni matični broj, državljanstvo, prebivalište, odnosno boravište , vrsta kazne i sigurnosna mjera sa naznačenjem u kojem trajanju je izrečena, podaci o pravnim posljedicama osude, podaci o zaposlenju, podaci značajni za fizičko prepoznavanje osuđenog i njegove fotografije, podaci o sprovođenju posebnih mjera propisanih ovim zakonom.

  100%
  Za: 399 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Lana Prlić
SDP
Predlagačica
Jasmin Duvnjak
SDA
Predlagač zakona u DN PFBiH
Aner Žuljević
SDP
Predlagač zakona u DN PFBiH
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Da li smatrate da treba uspostaviti registar silovatelja?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Hajrudin Žilić, DF, 15.07.2021.

U momentu postavljanja pitanja, na raspravi koja je vodjena po ovom pitanju, kao i sada, moj stav je jasan i nedvosmislen. Podržavam prijedlog kolegice Prlic i svakako da smatram da treba uspostaviti registar onih koji su pocinili ili pokusali da pocine navedeno krivicno djelo.


Pitanje: Da li smatrate da treba uspostaviti registar silovatelja?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Ivan Boban, SDP, 29.05.2019.

Smatram da je potrebno uspostaviti poseban registar osoba koje su osuđene za djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima. Stoga, apsolutno podržavam prijedlog Zakona kojeg je u parlamentarnu proceduru uputila kolegica Prlić.


Pitanje: Da li smatrate da treba uspostaviti registar silovatelja?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Amer Obradović, NIP, 23.05.2019.

Zahvaljujem na pitanju.

Smatram da treba uvesti evidenciju-registar koji sadrži podatke o osobama koje su osuđene za krivična djela protiv spolne slobode. Ovakva praksa je poznata u demokratskim zemljama, kao međunarodno pravni standard i obaveza zemalja koje su ratificirale Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, a Bosna i Hercegovina je upravo jedna od zemalja koje su ratificirale Konvenciju, tako da apsolutno podržavam uspostavu takvog registra.

Srdačno, Amer Obradović


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 37

Sa 61 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 37 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH