Nacrt zakona o advokaturi FBIH
24%
76%
Za: 10 Protiv: 31

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

24.02.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Federalno ministarstvo pravde
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Nacrt

Ovim zakonom uređuju se advokatska djelatnost, uvjeti za obavljanje advokature, prava i dužnosti advokata, prestanak prava na obavljanje advokature i privremena zabrana vršenja advokatske djelatnosti, advokatska djelatnost, advokatski stručni saradnik, advokatski pripravnik, advokatski ispit i stručno usavršavanje, organizacija advokature, finansiranje advokatskih komora, disciplinska odgovornost i zaštita prava advokata, advokatskih stručnih saradnika i advokatskih pripravnika.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Besplatna pravna pomoć

  Regionalne advokatske komore dužne su osigurati besplatno pružanje pravne pomoći socijalno ugroženim osobama u pravnim stvarima u kojima te osobe ostvaruju prava koja su u vezi sa njihovim položajem, kao i u drugim slučajevima predviđenim općim propisima federalne Advokatske komore.

  73%
  27%
  Za: 11 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Advokatska tarifa

  Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji BiH donosi federalna Advokatska komora nakon pribavljene saglasnosti federalnog ministra pravde.

  69%
  31%
  Za: 9 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Naknade za službene odbrane

  Visinu naknade advokatima za odbrane po službenoj dužnosti utvrđuje federalni ministar pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom.

  58%
  42%
  Za: 7 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Advokatska akademija

  Advokatska komora osniva advokatsku akademiju, kao posebni organ zadužen za stalnu stručnu obuku advokata, advokatskih stručnih saradnika, advokatskih pripravnika i osoba zaposlenih u advokatskim kancelarijama i društvima i drugih osoba zainteresovanih za rad u advokatskoj djelatnosti, radi usavršavanja teorijskih i praktičnih znanja i vještina advokata, potrebnih za stručnu, nezavisnu, samostalnu, djelotvornu i etičnu advokaturu, specijalizaciju advokata i izdavanje uvjerenja o specijalizaciji u određenoj oblasti prava i advokature.

  77%
  23%
  Za: 10 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Alma Kratina
DF
Zastupnica u PD FBIH
Nasiha Pozder
NS
Zastupnica u PD FBIH
Luka Faletar
HDZ 1990
Zastupnik u PD FBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 26 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 38 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić