Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama FBiH
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

30.03.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBIH
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Pravna država
Status: Prijedlog

Ovim prijedlogom mijenja se član 72. a) Zakona kojim je, prema odluci Ustavnog suda FBiH, povrijeđeno pravo Općine Maglaj na lokalnu samoupravu, budući da se ovim članom uvećavaju plaće osoba koje rade na vođenju matičnih knjiga bez konsultacije sa jedinicama lokalne samouprave. 

Osim navedene presude, naknadno su donesene i presude Ustavnog suda FBiH po zahtjevu drugih jedinica lokalne samouprave, a u vezi sa  ovim članom (Ključ, Vareš, Travnik, Velika Kladuša, Tešanj, Visoko i dr.)

Izmjenom je propisano da poslovi vođenja, ažuriranja, čuvanja i rješavanja svih pitanja u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra predstavljaju izuzetno važan i poseban javni i lični interes građana te da stoga lica koja obavljaju ove poslove mogu ostvariti uvećanje plaće zbog posebnih uvjeta rada u skladu s posebnim propisom kojim se regulira pitanje plaća i naknada državnih službenika i namještenika i u skladu sa finansijskim sredstvima organa uprave.

Predložena odredba ima fakultativni karakter i njena primjena je data na pravno disponiranje rukovodiocima uprave, a zavisi od raspoloživih finansijskih sredstava kojima raspolaže organ uprave.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Uvećanje plaće zbog posebnih uvjeta rada

  Matičari i drugi državni službenici i namještenici koji obavljaju poslove vođenja, ažuriranja, čuvanja i rješavanja svih pitanja u oblasti matičnih knjiga i registra mogu ostvariti uvećanje plaće zbog posebnih uvjeta rada, u skladu s posebnim propisom kojim se regulira pitanje plaća i naknada državnih službenika i namještenika i u skladu sa finansijskim sredstvima organa uprave.

  33%
  67%
  Za: 1 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Nihad Čolpa
GS
Zastupnik u PD FBIH
Elzina Pirić
PDA
Zastupnica u PD FBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 26 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 38 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić