Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica s invaliditetom
98%
2%
Za: 49 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

15.03.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Socijalna politka
Status: Prihvaćen Nacrt

Ovaj nacrt nastao je na osnovu Zaključka V, broj: 475/2022  Vlade Federacije BiH (7.4.2022. godine) kojim zadužuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (Ministarstvo) da u roku šest mjeseci sačini prednacrt zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške lica s invaliditetom u FBiH koji će uputiti u parlamentarnu proceduru. U navedenom zakonu obrađena su sva pitanja koja se tiču osoba s invaliditetom, odnosno “neratnih invalida”.

Za provedbu ovog zakona bit će potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva iz budžeta FBiH, navodi predlagač. Pokazatelji na osnovu kojih je izvršen obračun pretpostavljene cijene ovog zakona su:

 • postojećih korisnika je oko 43.000, a riječ je o broju koji je varijabilan i smanjuje se zbog prestanka postojanja zakonskih uslova za korištenje prava ili se povećava zbog uvođenja u pravo novih korisnika,

 • nova osnovica je 434,40 KM,

 • lična invalidnina I i II grupe po novoj osnovici, uz preuzeti procenat od osnovice za obračun iz starog zakona, za I grupu u visini od 40% od osnovice iznosila bi 173,80 KM i 30% od osnovice za II grupu iznosila bi 130,30 KM. Prvu grupu čine lica s invaliditetom sa 100% oštećenja organizma, dok drugu grupu čine lica s invaliditetom s 90% oštećenja organizma,

 • dodatak za njegu i pomoć I i II grupe po novoj osnovici, uz preuzeti procenat od osnovice za obračun iz starog zakona, za I grupu bilo bi 100% od osnovice u iznosu 434,40 KM i 50% od osnovice za II grupu u iznosu 217,20 KM,

 • ortopedski dodatak po novoj osnovici, uz preuzeti procenat od osnovice za obračun iz starog zakona u visini od sedam posto, iznosio bi 30,40 KM.

Kada se uzme u obzir broj korisnika i izmijenjena osnovica te zadržani procenti od osnovice, za provođenje ovog zakona potrebno je osigurati oko 260.000.000 KM, odnosno dodatnih cca. 118.000.000 KM na godišnjem nivou od onih koji se redovno osiguravaju u budžetu FBiH za isplatu tih naknada.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Osnovica za obračun novčanih naknada

  Osnovica za obračun ovih naknada iznosi 80% najniže plate u FBiH, koju, u skladu sa Zakonom o radu, utvrđuje Vlada FBiH. Ukoliko zbog usklađivanja osnovice dođe do promjene visine mjesečne novčane naknade za priznata prava, korisnicima se neće izdavati nova rješenja, ali će im biti isplaćene naknade u skladu s izmijenjenim iznosima. Fotografija: raport.ba

  100%
  Za: 17 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nadležnost za isplatu i korekcija koeficijenta

  Isplatu novčanih naknada za priznata prava iz ovog zakona vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike po službenoj dužnosti, a sredstva se osiguravaju u budžetu FBiH na osnovu planiranih sredstava za tu budžetsku godinu. U slučaju da budžetska sredstva ne budu dovoljna za tekuću godinu, raspoloživa sredstva dijelit će se iznosom koji je potreban za isplatu i odredit će se koeficijent za mjesečna davanja koji ostaje na snazi do rebalansa ili usvajanja novog budžeta. Fotografija: zupanijaposavska.ba

  100%
  Za: 9 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nadležnost u postupku

  Postupak za rješavanje o pravima na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak u prvostepenom postupku provode centri za socijalni rad i općinske službe socijalne zaštite s područja FBiH kojima su povjereni poslovi socijalne zaštite. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Prekršaji koje je učinila općinska služba ili odgovorna osoba u centru ili službi

  Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj općinska služba ako korisniku, protivno odredbama ovog zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju ili omogući korištenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom zakonu ili joj ne pripada u tom obimu. Odgovorna osoba u centru ili službi kaznit će se za navedeni prekršaj novčanom kaznom od 100 do 400 KM. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nadoknada dijela troškova prouzrokovanih invaliditetom

  Svrha isplate novčanih naknada jeste namjera države da licima s najtežim stepenom oštećenja organizma nadoknadi dio troškova prouzrokovanih invaliditetom radi izjednačavanja mogućnosti i omogućavanja uključenja u sve društvene tokove. Fotografija: jabuka.tv

  100%
  Za: 9 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Ivan Boban
SDP
Zastupnik u PD FBiH
Azra Okić
SDP
Zastupnica u PD FBiH
Rasim Smajović
NIP
Zastupnik u PD FBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 1070 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine