Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja
100%
Za: 2 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

25.07.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Zdravstvo
Status: Povučen sa dnevnog reda

Na četvrtoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 25.7.2023. godine, trebalo se raspravljati o Nacrtu zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, međutim isti je skinut sa dnevnog reda.

Nacrtom se želi osigurati pravni okvir kojim će se omogućiti provedba međunarodno utvrđenih standarda zaštite u ovom području na bazi jednakosti i ravnopravnosti na svim nivoima zdravstvene zaštite. Uz navedeno, građanima se želi osigurati pravo na zaštitu mentalnog zdravlja putem mjera promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja, dijagnostike, liječenja i psihosocijalne rehabilitacije utvrđenih ovim zakonom, podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona i drugim propisima u području zdravstva. 

Kako navodi predlagač, ovaj zakon na jednom mjestu regulira zaštitu mentalnog zdravlja na sva tri nivoa organizacije zdravstvene zaštite: primarne, sekundarne i tercijarne. Osim toga, Zakon prvi put decidno utvrđuje načela na kojima će se cijeli ovaj sistem zasnivati i utvrđuje set prava osoba s mentalnim poremećajima, što do sada nije bio slučaj. 

Potrebno je razviti sveobuhvatni sistem zaštite mentalnog zdravlja, a novi koncept zakona osigurat će tu sveobuhvatnost te će uticati na obim i kvalitet usluga u ovoj oblasti. Postojeće kapacitete u oblasti zaštite mentalnog zdravlja potrebno je kontinuirano podržavati te osigurati njihov dalji razvoj na načelima koja su utvrđena ovim zakonom i u pravcu koji će rezultirati benefitima za korisnike usluga.

Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva iz budžeta FBiH niti iz budžeta kantona. 


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Zaštita mentalnog zdravlja

  Zaštita mentalnog zdravlja dio je zdravstvene djelatnosti od interesa za Federaciju BiH, koja se obavlja na svim nivoima zdravstvene zaštite i koja obuhvata sistem društvenih, grupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje te zdravstvenu njegu i psihosocijalnu rehabilitaciju, kao i primjenu zdravstvenih tehnologija. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zaštita prava osoba s mentalnim poremećajima

  Osoba s mentalnim poremećajima obvezno se štiti i od nasilja na osnovu spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, Zakona o zabrani diskriminacije i drugih propisa o zaštiti građana od različitih oblika nasilja u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uloga porodice i zajednice u zaštiti mentalnog zdravlja

  Porodica osobe s mentalnim poremećajem usko sarađuje sa zdravstvenom ustanovom koja provodi liječenje osobe s mentalnim poremećajima, udrugom korisnika usluga u mentalnom zdravlju, ako postoji u zajednici, kao i sa svim drugim subjektima u zajednici. Zdravstvena ustanova dužna je porodici osigurati odgovarajuću stručnu pomoć u provođenju brige o osobi s mentalnim poremećajem. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Promocija mentalnog zdravlja

  Kako obrazlažu predlagači ovog zakona, zaštita mentalnog zdravlja ne smije da se svodi samo na bolničku zaštitu osoba s mentalnim poremećajima, odnosno tretiranje njihovih akutnih stanja. Naime, promocija mentalnog zdravlja, u skladu sa standardima javnoga zdravlja, obuhvata programe promocije zdravlja, odnosno unapređenja zdravlja kroz preventivne intervencije. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Postupanje prema počiniocima protupravnih djela

  Nacrtom je predviđeno da svaka osoba s mentalnim poremećajima, bez obzira na to da li je počinila protivpravno djelo koje je u zakonu određeno kao krivično djelo ili je počinila krivično djelo, ima pravo na kvalitetnu zaštitu i unapređivanje svog zdravlja pod jednakim uslovima kao i svi drugi građani. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Tajnost podataka, dokumentiranje i evidencije

  Podaci iz medicinske dokumentacije spadaju u lične podatke o osobi s mentalnim poremećajima i predstavljaju službenu tajnu, a osobe koje obavljaju djelatnosti zaštite i liječenja osoba s mentalnim poremećajima dužne su saznanja o medicinskoj dokumentaciji čuvati kao službenu tajnu. Ovo se također odnosi i na druge stručnjake kojima su ovi podaci dostupni i potrebni radi ostvarivanja zakonom utvrđenih nadležnosti. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uređenje psihoterapije posebnim propisom

  Još jedna novina u Nacrtu zakona jeste i uređenje psihoterapije kao psihološke metode liječenja, a koja treba biti dostupna osobama s mentalnim poremećajima u zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Međutim, uvažavajući složenost pružanja ovih usluga, posebno široki dijapazon različitih psihoterapijskih pravaca i uvjeta stručnog obrazovanja, predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim bi se uredili uvjeti, sadržaj i način pružanja usluga psihoterapije u zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Admir Čavalić
SBiH
Zastupnik
Dennis Gratz
DF
Zastupnik
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Smatrate li da je ovaj zakon sveobuhvatan ili su neke stvari iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja ostale neuređene?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Admir Čavalić, SBiH, 17.08.2023.

Poštovani,

Hvala Vam na postavljenom pitanju i zainteresovanosti. Mišljenja sam da se ta oblast zaštite mentalnog zdravlja treba urediti kroz ovaj zakon ili još konkretnije uraditi aktuelizacija zakonskih odredbi shodno izazovima društva u kojem živimo i spram osjetljivosti same teme. Kada je riječ o sveobuhvatnosti zakonskog rješenja, vjerovatno postoji prostor za doradu (kroz javnu raspravu ili amandmane) - zakon je povućen iz procedure i čekamo da se vrati kako bi radili na navedenom. Zasada mogu ponuditi dokument obrasca za provođenje sraćene procjene utjecaja propisa koji sam postavio na: https://docdro.id/QyGrTxV U okviru navedenog se daje dosta odgovora u vezi uticaja ovog zakona.

Ukoliko imate dobrih ideja za unaprijeđenje, zamolio bih Vas da me dalje kontaktirate.

Svako dobro i stojim na raspolaganju.

Admir


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 2

Sa 16 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja