Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija RS
8%
92%
Za: 6 Protiv: 67

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

26.09.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija Republike Srpske našao se na dnevnom redu 5. redovne sjednice Narodne skupštine RS, koja se održala 26.9.2023. godine, kada je i usvojen. Navedeni nacrt izazvao je brojne reakcije u javnosti, jer naziva agentima stranog uticaja neprofitne organizacije osnovane u RS koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti.

Nacrtom se uređuje osnivanje posebnog registra u koji će se upisivati takve organizacije. Propisuju se i uslovi i način obezbjeđenja javnosti rada ovih organizacija u smislu da je, između ostalog, propisano da one podliježu redovnom inspekcijskom nadzoru jednom godišnje, da su dužne dostavljati polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje Ministarstvu pravde RS, da nadležni organ prati njihove aktivnosti na teritoriji BiH i ima pravo zabraniti rad organizacijama koje postupaju suprotno odredbama ovog zakona te da im nije dozvoljeno političko djelovanje ni obavljanje političkih aktivnosti. 


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Osnivanje posebnog registra neprofitnih organizacija u RS

  Nacrtom se uređuje osnivanje posebnog registra u koji će se upisivati neprofitne organizacije osnovane u Republici Srpskoj koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti, a koje ovaj zakon definiše kao agente stranog uticaja. Fotografija: freepik.com

  7%
  93%
  Za: 3 Protiv: 43 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza dostavljanja finansijskih izvještaja

  Nacrtom je definisano da je svaka neprofitna organizacija na koju se ovaj propis odnosi obavezna Ministarstvu pravde RS dostavljati polugodišnji i godišnji finansijski izvještaj s naznakom uplatioca, visine doznačenih sredstava, vrste i iznosa naknade i prihoda izraženih u novcu ili drugoj vrijednosti, kao i izvještaj o utrošku sredstava. Ministarstvo taj izvještaj dostavlja Poreskoj upravi Republike Srpske radi kontrole finansijskog poslovanja. Fotografija: freepik.com

  12%
  88%
  Za: 5 Protiv: 35 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Definicija neprofitnih organizacija

  Neprofitnim organizacijama, u kontekstu ovog nacrta, smatraju se udruženja i fondacije, kao i strane i međunarodne nevladine organizacije, osnovane i registrovane u RS koje u cijelosti ili djelimično finansiraju druge države, njihovi organi ili njihovi ovlašteni zastupnici, međunarodne i strane organizacije, strani državljani ili registrovane nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Fotografija: freepik.com

  2%
  98%
  Za: 1 Protiv: 40 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana političkog djelovanja i političkih aktivnosti

  Prema ovom zakonu, neprofitnim organizacijama na koje se ovaj propis odnosi nije dozvoljeno obavljanje političke aktivnosti niti političko djelovanje. Političko djelovanje, između ostalog, podrazumijeva učešće u predizbornoj kampanji, finansiranje političkih stranaka i kandidata, djelovanje na javno mnijenje i slično. Politička aktivnost podrazumijeva svaku aktivnost prema organima, institucijama ili izabranim predstavnicima u RS i u institucijama BiH u smislu formulisanja, usvajanja ili izmjene propisa i politike RS. Fotografija: freepik.com

  12%
  88%
  Za: 5 Protiv: 38 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana obavljanja rada zbog kršenja odredbi ovog zakona

  Prema ovom nacrtu, Ministarstvo pravde RS prati aktivnosti neprofitnih organizacija na koje se ovaj propis odnosi kako na teritoriji Republike Srpske, tako i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. U slučaju da neprofitna organizacija djeluje suprotno odredbama ovog zakona, resorni ministar podnosi zahtjev nadležnom sudu za zabranu obavljanja njenog rada. Fotografija: freepik.com

  7%
  93%
  Za: 3 Protiv: 42 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obavezan redovni inspekcijski nadzor jednom godišnje

  Nacrt propisuje da redovni nadzor nad zakonitošću rada neprofitne organizacije, na koju se ovaj propis odnosi, vrši nadležni inspekcijski organ jednom godišnje. Fotografija: freepik.com

  30%
  70%
  Za: 13 Protiv: 31 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Mišljenje eksperata

Predloženi Nacrt zakona ne sadrži odredbe o djelotvornim pravnim lijekovima, već u slučaju povrede odredbi zakona, propisuje da se odmah zahtijeva zabrana obavljanja i rada. Zabrana rada i raspuštanje kao mjere koje se poduzimaju kod manjih prekršaja, ali i druge odredbe iz ovog nacrta, nisu predviđene za druge pravne subjekte i organizacije, kao što su organizacije koje dobijaju sredstva iz budžeta Vlade RS i jedinica lokalne samouprave, a koje su nerijetko usko povezane sa političkim strankama i njihovim funkcionerima, koji na taj način izvlače novac iz budžeta.”

Transparency International BiH, Organizacija koja se bori protiv korupcije
Pitaj parlamentarce
Milan Petrović
SDS
Poslanik u NSRS
Suzana Gašić
DEMOS
Poslanica u NSRS
Darko Banjac
NPS
Poslanik u NSRS
Aleksandra Stupar - Radić
SNSD
Poslanica u NSRS
Velibor Stanić
SP - Petar Đokić
Poslanik u NSRS
Tanja Vukomanović
PDP
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS